Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Lausunto Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Joroisten kunta on tehnyt ehdotuksen kunnan siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan.

Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alaueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtionvarainministeriölle viimeistään perjantaina 21.12.2018 osoitteeseen valtionvarainministerio@vm.fi.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtionvarainministeriölle seuraavanlaisen lausunnon:

Puumalan kunta ei puolla Joroisten kunnan varhennettua siirtymistä Pohjois-Savon maakuntaan.

Joroinen kuuluu erikoissairaanhoidon osalta sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavaan Essote-kuntayhtymään. Varhennettu siirtyminen vaikeuttaisi yhteistoimintaa Etelä-Savon maakuntaliitossa ja kuntien välillä. Siirtymisellä olisi myös ennakoimattomia taloudellisia vaikutuksia maakuntaliiton toimintaan.

Nykyinen maakuntajako ei estä Joroisten kuntaa osallistumasta valmistelutyöhön Pohjois-Savossa. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtionvarainministeriö, Joroisten kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.