Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Lausunto Heinäveden kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Heinäveden kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan 17.9.2018.

Valtionvarainministeriö pyytää mm. Puumalan kunnalta lausuntoa Heinäveden kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtionvarainministeriölle seuraavanlaisen lausunnon:

Puumalan kunta ei puolla Heinäveden varhennettua siirtymistä Pohjois-Karjalan maakuntaan. Nykyinen maakuntajako ei ole esteenä Heinäveden osallistumiselle valmistelutyöhön Pohjois-Karjalassa. Heinäveden siirtyminen varhennetulla aikataululla Pohjois-Karjalaan vaikeuttaisi Etelä-Savon kuntien yhteistoimintaa ja aiheuttaisi ennakoimattomia kustannuksia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö, Heinäveden kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.