Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Sopimus yhteisestä elinkeinokehittäjästä Sulkavan kunnan kanssa

PuuDno-2021-215

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on neuvotellut Sulkavan kunnan kanssa elinkeinojen kehittämistyön syventämisestä ja yhteisen elinkeinokehittäjän palkkaamisesta sekä työnkuvasta. Puumalan kunnan elinkeinokehittäjän määräaikainen työsopimus on voimassa 31.12.2021 saakka ja tehtävä on nykyään kokoaikainen.

Tavoitteena on, että 1.1.2022 alkaen elinkeinokehittäjän työpanoksesta 40 % suuntautuisi Sulkavalle ja 60 % Puumalaan. Rekrytointiprosessi aloitetaan, kun kumpikin osapuoli/kunta on hyväksynyt sopimuksen. Tehtävään on avoin haku. Kumpikin kunta nimeää haastatteluryhmään kolme henkilöä. 

Sopimus on määräaikainen ja kestoltaan neljä vuotta. Määräaikaisen tehtävän perusteena on se, että kunnat haluavat kokeilla uutta toimintatapaa.  

Elinkeinokehittäjän työsuhde olisi Puumalan kuntaan ja tehtävän tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kasvua ja kehitystä, edistää kuntien välistä yhteistyötä elinkeinopolitiikassa sekä toimia kuntajohdon työparina Puumalassa ja Sulkavalla elinkeinojen kehittämistehtävissä. Tehtävänkuvassa korostuvat: ammattitaitoinen ja luottamuksellinen yritysneuvonta, yritysten kehitysideoiden sparraus, yritysten tukeminen muutoksissa, rahoitusvaihtoehtojen hakeminen sekä uusien yritysten kontaktointi. Pääpaino on jo olemassa olevien yritysten kasvun ja kehityksen tukemisessa rajaamatta kuitenkaan ulkopuolelle aloittavia yrittäjiä ja sijoittumisratkaisuja. Kummallakin kunnalla on mahdollista suunnata oman osuutensa puitteissa tehtävänkuvaa.  

Elinkeinokehittäjän tehtävien järjestelyyn ei sovelleta hankintalakia (1397/2016) viitaten hankintalain pykälään 16 eli hankinnat toiselta hankintayksiköltä. Hankintalakia ei sovelleta hankintayksiköiden väliseen hankintaan, jolla hankintayksiköt toteuttavat yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. 

Elinkeinojen kehittämiseen varattua määrärahaa ei ole tarkoitus vähentää kunnan vuoden 2022 talousarviossa. Palkkakustannuksesta syntynyttä säästöä kohdennetaan yritysten tarpeet huomioiden esim. tarkastelemalla yrityspalvelusetelin käyttöönottoa. 

Liitteenä on sopimusluonnos Puumalan ja Sulkavan kuntien välisestä yhteistoiminnasta elinkeinokehittäjän tehtävän hoitamisessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen,
  2. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään siihen merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen
  3. nimeää kolme henkilöä haastatteluryhmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmään Niina Kuuvan, Laura Pitkosen ja Unto Pasasen.

Tiedoksi

Sulkavan kunta / Juho Järvenpää

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00