Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Saimaa Cycle Tour -yhteistyösopimus vuodelle 2022

PuuDno-2021-18

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Saimaa Cycle Tour järjestettiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa ja tapahtumaan osallistui 2100 pyöräilijää. Reitti kulki Imatralta Ruokolahden, Puumalan, Sulkavan, Savonlinnan ja Punkaharjun kautta takaisin Imatralle. Puumalassa oli huoltopiste.

Vuodeksi 2022 reitti on muuttumassa siten, että pyöräilijät lähtevät Imatralta kiertäen Lappeenrannan ja Mikkelin kautta Puumalaan ja siitä Ruokolahden kautta Imatralle. Tapahtuma järjestetään 8.-9.7.2022 ja reitin pituus on 290 km. Reittiä ja ohjelmaa voi tarkastella osoitteessa www.saimaacycletour.com. Tapahtuma on avoin kaiken tasoisille pyöräilyn harrastajille. 

Puumalan kohdalle on suunniteltu järjestäjän kanssa reittiä, jossa ajetaan kirkonkylään ja satamaan, ja josta matka jatkuu kohti kantatie 62:sta jatkuen Imatran suuntaan. Reitti vaatii liikennejärjestelyjä, johon tarvitaan vapaaehtoisia. Järjestäjä on lupautunut järjestämään vapaaehtoiset liikennejärjestelyitä koskeviin tehtäviin. Kunnan osuutena liikennejärjestelyissä on mahdolliset katujen sulkemiset. Kunta järjestää lisäksi mahdollista oheistoimintaa satamaan. Lisäksi Puumalaan tulee erillinen huoltopiste (sisältäen ruokailut), jonka toiminnot järjestää puumalalainen yritys. Järjestäjä vastaa näistä kustannuksista.  

Järjestäjän tavoitteena on rakentaa tapahtumasta vuosittain toistuva kansainvälinen pyöräilytapahtuma. Yhteisenä järjestäjän ja kunnan tavoitteena on pyöräilymatkailun kasvattaminen alueella. Tapahtuma mahdollistaa myös ristiinmarkkinointia eli Puumalan saaristoreitin markkinointia Saimaa Cycle Tour -tapahtuman markkinoinnin yhteydessä. Yhteistyösopimus mahdollistaa kunnalle kunnan esittelyn kisakeskuksessa 7.-8.7.2022, näkyvyyden tapahtuma-alueella, puheenvuoron lehdistötilaisuudessa sekä muun markkinnointiyhteistyön ja näkyvyyden. 

Oheismateriaalina (luottamuksellinen) on tapahtuman esittelymateriaali ja liitteenä (salainen) yhteistyösopimus tapahtuman järjestämisestä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää osallistua Saimaa Cycle Tour -tapahtuman järjestämiseen 5000 eurolla ja hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

SCT Events Oy, taloushallinto, tekninen toimi, Jasu Mannonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00