Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Puunmyynnin ja metsänhoitotöiden tarjouksen hyväksyminen

PuuDno-2021-210

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta pyysi 7.9.2021 kahdeksalta toimijalta tarjouksia puunostosta ja metsänhoitotoimista Puumalan kunnan omistamalla Soinmäki-tilalla. Myytäväksi puumääräksi on tarjouspyynnössä arvioitu yhteensä 2355 kuutiometriä. Hakkuita tehdään 27,3 hehtaarilla ja kyseessä ovat pääosin ensiharvennus- ja harvennushakkuut. Uudistushakkuita tehdään 3,5 hehtaarilla.

Hoitotoimet ovat laikutusta, mätästystä ja kuusentaimien istutusta. Hoitotoimia tehdään 4,6 hehtaarilla ja taimia istutetaan 6300 kappaletta.

Tarjouksessa on pyydetty ilmoittamaan puutavaralajikohtaiset hinnat, erikoispuut (mm. pylväät, pikkutukit, parrut), mahdolliset erikoispuiden takuumäärät, kuviotietojen ylläpito, taimien hinnat, mahdolliset ennakkorahoitukset ja maksutapa, sekä mahdolliset bonukset.

Ratkaisuperusteena tarjouksia vertailtaessa on ilmoitettu käytettävän puunmyynnistä ja hoitotoimista koostuvaa kokonaishintaa, koska hoitotoimet ja hakkuut teetetään saman toimijan vastuulla.

Tarjous tuli jättää 4.10.2021 klo 15.00 mennessä. Kohteen puunkorjuu ja hoitotoimet tulee tehdä 13.10.2021–30.9.2022 välisenä aikana.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin 4.10.2021, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Lisäksi oheismateriaalina ovat tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteineen. Tarjoukset poikkeavat vähäisesti puumäärien ja puutavaralajien suhteen.

Puunostosta ja metsänhoitotöistä kunnalle kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Stora Enso Oyj. Stora Enso Oyj:n tarjouksen mukaan kunta saisi puunmyyntituloa 99 315,00 euroa ja maksaisi metsänhoitotoimista 4 801,14 euroa, alv 0%. Vertailussa ratkaisuperusteena käytettävä kokonaishinta eli puunmyyntitulon ja hoitomenojen erotus on 94 513,86 euroa. Lopulliset summat tarkentuvat mittaustodistusten perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n puunostotarjouksen 99 315,00 euroa ja metsänhoitotarjouksen 4 801,14 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, teknisten palvelujen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00