Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Poikkeamishakemus 623-409-3-31

PuuDno-2021-211

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kaipaalan kylän kiinteistölle Villa Ansa, jonka kiinteistötunnus on 623-409-3-31 ja rakennuspaikan pinta-ala on 1,000 ha. Poikkeamista haetaan Puumalan Ryhälän osayleiskaavan lomarakennusten (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Kaavan mukaan kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa 200 m2. Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 71 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 30 k-m2, talousrakennukset 44 ja 13 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 158 k-m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan yli 7000 m2 AO-rakennuspaikan (ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun) rakennusoikeus on 350 k-m2. Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Kekkolantie varrella. Päärakennuksen on valmistunut vuonna 1995. Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta on noin 35 metriä. Kiinteistöllä on riittävä suojapuusto ja päärakennus sopeutuu ympäristöön. Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta, syntyvät jätevedet ohjataan umpisäiliöön, harmaat vedet imeytetään. Jätevesijärjestelmä on kaikilta osin vakituiseen asumiseen kelpaava.

Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiaselvityksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso mahdollista saavuttaa. Rakennuksen standardikäyttöön perustuvaa kokonaisenergiakulutusta on suunnitelmien mukaan mahdollisuus parantaa ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 7§ mukaiseksi. Korjaus- ja muutostöissä pientalon E-luku vaatimus on < 0,8 x E-laskettu. Energiaselvitys ja mahdollisesti vaadittavat parannustoimenpiteet talon energiankulutuksessa tullaan tarkistamaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Hakija perustelee hakemusta muutolla Puumalaan. Loma-asunto soveltuu vakituiseen asumiseen. Jätevesijärjestelmä on asianmukainen ja hyvä tieyhteys.

Tekninenjohtaja on käynyt paikan päällä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heiltä ole tullut muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-409-3-31 omistajalle poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kaipaalan kylän kiinteistöllä Villa Ansa edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 15.10.2021.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00