Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Määräalan kauppakirjaluonnos Elsanranta -nimisestä kiinteistöstä 623-425-1-107

PuuDno-2021-216

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Elsanranta-nimisen kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on 623-425-1-107. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 13,905 ha. 

Lotjaniemi Villat Oy:n kanssa on neuvoteltu määräalan ostosta kiinteistöltä Elsanranta. Määräalan pinta-ala on noin 3,6 ha ja se on merkitty liitekarttaan tunnuksella "määräala 1". Määräala sijaitsee Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaava-alueella ja kaavakartta sekä kaavamääräykset ovat oheismateriaaleina. Määräalaan sisältyy kortteli 305 RM-2 alueella sekä MY-aluetta ja VL-aluetta.

Määräalalla on rakennuspaikkoja matkailua palveleville rakennuksille. Rakennusoikeutta määräalalla on 500 k-m2 + 25 k-m2 (sauna) + 50 k-m2 (sauna).

Määräalasta on saatu ostotarjous ja se on oheismateriaalina. Lotjaniemi Villat Oy on tarjonnut liitteen mukaisesta määräalasta 170 000 euroa ja tämä määräala on merkitty liitekarttaan merkinnällä määräala 1. Lisäksi Lotjaniemi Villat Oy on tarjouksessaan esittänyt, että ostajalla olisi kolmen (3) vuoden optio / etuosto-oikeus lunastaa määräalan 2 mukainen alue kiinteistöstä 623-425-1-107 hintaan 40 000 euroa. 

Kauppaan sisältyy rakentamisvelvoite. Ostaja sitoutuu rakentamaan määräalalle ranta-asemakaavan mukaista rakentamista yhteensä vähintään 400 kerrosneliömetriä. Rakennustöiden tulee alkaa kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, ja olla velvoitteen mukaisesti käyttöönotettuna viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Mikäli velvoite ei täyty, on kunnalla oikeus purkaa kauppa välittömästi. Kauppakirjaluonnoksen mukaisesti ostaja ei voi myydä ilman kunnan suostumusta määräalaa kolmannelle osapuolelle ennen kuin rakentamisvelvoite on täytetty.

Lotjaniemi Villat Oy aikoo rakentaa alueelle majoitusrakennuksia. 

Ostaja vastaa alueensa sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käyttö- ja hoitokustannuksista. Kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen pidosta on ostajalla.

Puumalan kunta on pyytänyt määräalaa koskien yhteensä kolme hinta-arviota. Korttelista 305 on tehnyt arvion Eurokiinteistöt LKV ja Rantamaasto Oy. Korttelia ympäröivistä MY- ja VL-alueista on tehnyt arvion Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry. Arviot ovat oheismateriaaleina. 

Oheismateriaaleina ovat myös kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus. 

Liitteenä on kauppakirjaluonnos. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy Lotjaniemi Villat Oy:n ostotarjouksen määräalasta 1 kiinteistöllä 623-425-1-107 ja kauppahinta on 170 000 euroa.

2. valtuusto hyväksyy Lotjaniemi Villat Oy:n ostotarjoukseen sisältyvän option määräalasta 2 kiinteistöllä 623-425-1-107 hinnalla 40 000 euroa. Optio on voimassa kolme (3) vuotta siitä lähtien, kun kauppakirja on allekirjoitettu.  

3. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen. 

 

Kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.
Varajäsen Elisa Lempiäinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00