Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Elinkeinotyöryhmän nimeäminen

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on toiminut elinkeinotyöryhmä vuodesta 2013 alkaen. Ryhmään on kuulunut vuosina 2017-2021 kaksi yrittäjien edustajaa, kunnanjohtaja, elinkeinokehittäjä ja kaksi luottamushenkilöjäsentä. 

Uuden valtuustokauden alkaessa ryhmä on perusteltua nimetä uudelleen ja päivittää sen toiminnan tarkoitusta. Asiasta on keskusteltu paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. 

Elinkeinotyöryhmän toiminnan tarkoitus on kunnan ja yrittäjien yhteistoiminnan vahvistaminen, yrittäjien viestien ja palautteen tuominen, yritystoiminnan tilannekuvan seuranta sekä elinkeinopalveluihin liittyvien muutosten läpikäynti. Ryhmän tavoitteena on myös toimia foorumina, joka mahdollistaa elinkeinoja ja elinkeinopolitiikkaa koskevien ideoiden synnyttämisen. Tavoitteena on kokoontua 3–4 krt / vuosi. 

Tavoitteena on, että ryhmän yrittäjäedustus kattaisi eri toimialojen yrittäjiä ja siksi yrittäjäedustajien määrää ryhmässä on nostettu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä elinkeinotyöryhmään luottamushenkilöiden edustajan, kunnanjohtajan ja elinkeinokehittäjän sekä päättää pyytää Puumalan Yrittäjät ry:tä nimeämään työryhmään neljä yrittäjien edustajaa. 

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa ryhmän täydentämään itseään tarvittaessa uusilla jäsenillä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi elinkeinotyöryhmään luottamushenkilöiden edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen.

Tiedoksi

Puumalan Yrittäjät ry, elinkeinokehittäjä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00