Kunnanhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Edustajan nimeäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä on toiminut Essoten perustamisesta alkaen valtuustokaudeksi nimetty alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Kuntayhtymän hallintosäännössä (1.6.2021, 17 §) työryhmä on määritelty pysyväisluontoiseksi toimikunnaksi, jollaisia ovat myös vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintosäännössä todetaan lisäksi, hallitus määrittelee mainittujen toimikuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet laissa säädettyjen tehtävien lisäksi sekä huolehtii niiden toimintaedellytyksistä.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on ollut tuoda hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioita näkyviksi, koordinoida kehittämistyötä sekä sovittaa yhteen alueellisia tavoitteita ja tehtäviä. Tehtäviin on kuulunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioiden valmistelu päätöksentekoa varten, esimerkiksi alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta. Työryhmä on lisäksi seurannut ja raportoinut asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa työryhmän toiminnalla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa alueella. Työryhmän kokoonpanossa otetaan huomioon alueellisuus, monitoimijaisuus, järjestötoiminta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää organisaatiotanne nimeämään edustajanne alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään 1.10.2021 mennessä.

Puumalan kunnan edustajana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisessa työryhmässä on aikaisemmin ollut palvelujohtaja Anne Julin ja hänen varaedustajana on ollut tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Puumalan kunnan edustajaksi palvelujohtaja Anne Julinia ja varaedustajaksi tekninen johtaja Kimmo Hagmania  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valittu edustaja ja varaedustaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00