Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Poikkeamishakemus 623-418-1-101

PuuDno-2020-171

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän kiinteistölle Muikkula, kiinteistötunnus 623-418-1-101, jonka pinta-ala on 5280 m2. Kiinteistön osoite on Matalaniementie 35 C, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan yli 4000 m2 suuruisen rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä. Saman rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Rakennuspaikka täyttää vakituisen asumisen pinta-alavaatimuksen.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennukseksi muutettavan loma-asunnon kerrosala on 63,5 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 22,5 k-m2 ja aitta/varastorakennus 16,5, verkkovaja 9,0 k-m2, sekä grillikatos 14,0 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 125,5 k-m2. Rakennusten koot ja lukumäärä täyttävät kaavan ja rakennusjärjestyksen määräykset.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Matalaniementiellä ja sen läheisyydessä on ympärivuotisia asuntoja.  Päärakennusta on laajennettu kompostoivalla wc:llä vuonna 2010. Rakennukseen on myös tehty energiataloutta parantavia toimenpiteitä mm. lisäämällä seinien lämmöneristystä. Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta on myös vakituiselta asunnolta vaadittu yli 40 metriä. Kiinteistöllä oleva suojapuusto on hyvä ja päärakennus sopeutuu materiaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöön.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Mustat jätevesiä ei synny kompostoivan wc:n vuoksi, harmaat jätevedet imeytetään. Rakennus täyttää muutoinkin vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiaselvityksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus, energiaselvitys ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Hakija perustelee poikkeamishakemustaan muutolla paikkakunnalle. Tällöin olemassa oleva rakennus on ympärivuotisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-418-1-101 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kyllölän kylässä kiinteistöllä Muikkula edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 15.10.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00