Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Sopimus työvoimapalvelujen järjestämisestä Mikkelin vastuukuntamallilla

PuuDno-2023-118

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Tausta ja valmistelu

Julkiset työvoimapalvelut siirretään kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. (Laki TyVM 26/2022 vp eduskunta.fi) hyväksytty 1.3.2023.) Uudistuksella tavoitellaan työllisyyden lisäämistä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää.

Mikkelin kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 17.4.2023 § 142 tiedustelun kaikille Etelä-Savon kunnille halukkuudesta osallistua yhteiseen työllisyysalueeseen Mikkelin kanssa, joka toimisi alueen vastuukuntana. Yhteisen työllisyysalueen valmisteluun sitoutuivat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala esitettyyn määräaikaan mennessä. Pieksämäen kaupunki ilmoitti haluavansa osallistua työllisyysalueen valmisteluun ilman varsinaista sitoutumista ja Pieksämäellä toisena vaihtoehtona on liittyminen Keski-Savon työllisyysalueeseen yhdessä Varkauden, Leppävirran ja Joroisten kanssa. Suunniteltu Mikkelin seudun työllisyysalue on yhtenäinen ja sillä on pitkät perinteet yhteistyöstä työssäkäyntialueena sekä elinkeinotoiminnan ja seudullisen kehittämisen osalta.

Mikkelin seudun työllisyysalueen valmistelun ohjausryhmä koostuu valmisteluun sitoutuneiden kuntien ja Pieksämäen edustajista, sekä Mikkelin kuntakokeilun ja TE2024 E-Savo –hankkeen edustajista. Valmistelun yhteydessä on varmistettu jokaisen osallistuvan kunnan päätöksentekoaikataulu kunnanhallitusten ja kunnanvaltuustojen osalta niin, että järjestämissopimus liitteineen saadaan hyväksyttyä ja allekirjoitettua vaaditussa aikataulussa.

Kunnat siirtävät järjestämissopimuksella järjestämisvastuunsa Mikkelin kaupungille, joka toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Sopimuksella sovitaan, että Mikkelin kaupunki vastaa tulevan työllisyysalueen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä, yhdenvertaisesta saatavuudesta, tuottamistavasta, laadun määrittelemisestä, valvonnasta ja viranomaisen toimivallan käyttämisestä. Sopimuksella sovitaan myös hallinnosta ja kustannustenjaosta. Mikkelin seudun työllisyysalueen järjestämissopimus ja sen liitteeksi tuleva palvelusuunnitelma on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) 31.10.2023 mennessä. Hyväksyntä ei edellytä lainvoimaisuutta. TEM julkistaa päätökset eri työllisyysalueista 29.2.2024 mennessä. Sopimuksen liitteenä on alustava palvelusuunnitelma työvoimapalveluiden toteuttamisesta Mikkelin seudun työllisyysalueella. Palvelusuunnitelmaa on valmisteltu TE2024 E-Savo-hankkeessa ja laajalla Etelä-Savon TE-toimiston ja Mikkelin kuntakokeilun henkilöstöpanoksella. Myös Etelä-Savon ELY-keskus on osallistunut valmisteluun. Suunnitelma tarkentuu vuoden 2024 aikana.

Järjestämissopimus ja palvelusuunnitelman luonnos ovat liitteinä. Esittelymateriaali on oheismateriaalina.

Savonlinna hakee poikkeusluvalla omaa työllisyysaluetta yhdessä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Alueen yhteenlaskettu työvoima alittaa vaaditun 20 000 hengen työvoimapohjan ollen yhteensä noin 16 600 (v. 2021). Valmistelujen yhteydessä on todettu Etelä-Savoon tulevien työllisyysalueiden välisen yhteistyön tarve ja mahdollisesti tarve myös ylialueelliselle yhteistyölle muiden työllisyysalueiden kanssa.

Tulevan Mikkelin seudun työllisyysalueen väestöpohja on yhteensä noin 74 700 (Pieksämäki mukaan lukien 92 000), mikä on 57 (70) % koko Etelä-Savon maakunnan väestöstä. Alueen työvoima eli työikäisten määrä on 32 500 (39 600), samoin 57 (70 )% koko Etelä-Savon maakunnan työvoimasta. Mikkelin kaupungissa asuu vastaavasti 57 % tulevan työllisyysalueen työvoimasta.

 

Kustannusten jakautuminen ja rahoitus

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntien vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta laajennetaan. Laajeneva rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille erillisellä valtionosuuden lisäyksellä. Kompensaation taso vastaa kunnille siirtyvän rahoitusvastuun kokonaiskustannusta ja se kohdennetaan kunnille suhteessa työikäiseen väestöön. Lisäksi kuntien järjestämisvastuulle siirtyvien työvoimapalveluiden rahoitus viedään osaksi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Työvoimapalveluista muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä. Rahoitus kohdentuu kunnittain työikäisen väestön, työttömyyden ja vieraskielisyyden perusteella. Alustava arvio TE-uudistuksen valtionosuuslisäyksestä Puumalalle on 169 800 euroa.

Sopijakunnat vastaavat työllisyysalueen toimintamenojen rahoituksesta. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa työvoiman määrä, työttömien määrä ja vieraskielisten määrä seuraavilla painotuksilla: 47 % työikäisten määrä, 47 % työttömien määrä ja
6 % vieraskielisten määrä (äidinkieli muu kuin Suomen viralliset kielet). Puumalan kunnan maksuosuus olisi siinä tapauksessa, että Pieksämäki kuuluu alueeseen, noin 226 000 euroa. Koko työllisyysalueen budjetti olisi tällöin noin 12,5 miljoonaa euroa. Pieksämäen osuus tästä on noin 2,2 miljoonaa euroa.

 

Työvoimapalveluiden hallinto

Vastuukunnan eli Mikkelin valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Yhteisessä toimielimessä on kymmenen (10) jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vastuukunnan valtuusto nimeää puheenjohtajan. Edustajat valitaan niin, että vastuukunta nimeää lautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, ja muut kunnat asettavat keskuudestaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lautakunta asettaa asiantuntijoista koostuvan operatiivisen ohjausryhmän, jossa on edustus kaikista sopijakunnista. Sen tarkoitus on osallistaa kaikki työllisyysalueen kunnat työvoimapalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen, myös pidemmällä aikavälillä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu jatkuva työvoimapalvelujen toteutuksen ja tulosten seuranta. Ohjausryhmä valmistelee lautakunnalle talousarvioesityksen, työmarkkinatilanteiden katsauksen ja toimii työllisyysalueen johtajan tukiryhmänä.

Vastuukunnan kaupunginhallituksella tai lautakunnalla ei ole otto-oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Vaikutukset henkilöstöön

Etelä-Savon TE-palveluista ja Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja sopijakunnista viranomaistehtävien suorittamista varten siirtyvä henkilöstö on vastuukunnan eli Mikkelin kaupungin palveluksessa. Vastuukunnan palveluksessa olevan henkilöstö ja muiden kuntien elinvoimahenkilöstö tekevät yhteistyötä. Ennen sopimuksen voimaantuloa kaikki sopijakunnat ovat käyneet muutokseen liittyvän yt-prosessin henkilökuntansa kanssa.

Puumalan kunnan palveluksesta ei siirry yhtään henkilöä vastuukunnan alle, koska Puumalalla ei ole ollut omaa työvoimapalveluiden henkilöstöä. Välillisesti TE-uudistus tulee vaikuttamaan etenkin elinkeinokehittäjän, markkinointipäällikön ja kunnanjohtajan töihin, sillä tahtotilana on tiivistää elinkeinopalveluiden ja työvoimapalveluiden yhteyttä. Kunnan tavoitteena on, että organisaation rajasta riippumatta uudessa mallissa työvoimapalvelut ovat osa kunnan elinvoimatiimiä (elinkeinokehittäjä, markkinointipäällikkö, hanketyöntekijä ja kunnanjohtaja).

 

Kuntien yhteistoimintaneuvottelut

TE-uudistuksella on olennaisia henkilöstövaikutuksia jo siinä vaiheessa, kun arvioidaan, millä tavoin TE-palvelut tullaan jatkossa järjestämään kunnan alueella (oman kunnan järjestämänä, kuntayhtymänä tai vastuukuntana). TE-palvelujen järjestämistapa käsitellään kaikissa kunnissa yhteistoiminnassa siitä huolimatta, että tässä vaiheessa ei näyttäisi olevan työntekijöitä tai viranhaltijoita, joiden työtehtäviin uudistuksella on konkreettisia vaikutuksia.

TE-uudistuksessa on otettava huomioon, että henkilöstöä voi siirtyä työllisyyspalveluiden järjestämistavasta riippuen valtiolta, kunnilta tai kuntayhtymiltä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Näin ollen kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla kaksi erilaista roolia: luovutuksensaaja ja luovuttaja. Riippuen siitä, missä roolissa kunta tai kuntayhtymä kulloinkin on (luovuttaja / luovutuksensaaja), sen tulee käydä asiaan liittyvät yhteistoimintamenettelyt. Silloin, kun henkilöstöä siirtyy kunnasta toiseen kuntaan tai kuntayhtymään, on aina myös arvioitava, onko kyseessä lainsäädännön tarkoittama liikkeen luovutus. Puumalan kunnassa yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa 8.9.2023.

Liitteinä ovat:

- Järjestämissopimus

- Palvelusuunnitelma

- Toimitiloja koskeva ilmoitus

Oheismateriaalina:

- Mikkelin seudun työvoimapalveluiden alustus, Pekka Patama

- Yleinen alustus, Jari Lindström

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan, Mikkelin kaupungin ja muiden Mikkelin seudun kuntien välisen järjestämissuunnitelman, palvelusuunnitelman luonnoksen ja toimitiloja koskevan ilmoituksen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.