Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Puumalan kunnan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamalli

PuuDno-2023-115

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntahallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat merkittävästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia etukäteen. Päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja päätöksentekotilannetta. Ennakkovaikutusten arvioinnissa valmistelija kuvaa ehdotuksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätökselle. Näin on mahdollista osoittaa eri ratkaisuvaihtoehtojen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.

Liitteenä olevassa ohjeessa linjataan Puumalan kunnassa toteutettavasta ennakkovaikutusten arvioinnista. Ohje pohjautuu Kuntaliiton suositukseen ja siihen liittyvään oppaaseen sekä muiden kuntien käyttöönottamiin ennakkovaikutusten arviointioppaisiin sekä yritysvaikutusten osalta Suomen Yrittäjien tuottamaan oppaaseen.

Puumalan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamallissa painottuu kaksi näkökulmaa: lapsivaikutusten arviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnin painotus tulee Lapsiystävällisen kunnan statuksesta ja yritysvaikutusten arvioinnista on sovittu mm. kunnan ja yrittäjien välisessä elinvoimalupauksessa. Puumalan toimintamallia on yritetty rakentaa siten, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. Toimintaohjeen liitteenä on kaksi lomaketta, jotka toimivat apuna vaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin tulosten yhteenveto kirjataan esittelytekstiin ja samalla ilmoitetaan, milloin jälkiarviointi päätöksestä tehdään.

Hyvinvointilautakunta on osaltaan käsitellyt ennakkoarvioinnin toimintamallia kokouksessaan 4.9.2023 § 50. Esityksenä kunnanhallitukselle on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Puumalan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamallin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti Puumalan kunnan toimintamallin ennakkovaikutusten arvioimiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esihenkilöt, luottamushenkilöt, Lapsiystävällisen mallin koordinaatioryhmä, nuorisovaltuusto, Puumalan Yrittäjät ry., Etelä-Savon Yrittäjät ry