Kunnanhallitus, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Palkkatyöryhmän perustaminen

PuuDno-2023-117

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnalla on olemassa henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin ohje ja laskentataulukko. Yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa on tunnistettu, että ohjeistuksessa ja toimintamallissa on päivittämisen tarvetta. Päivittämisestä sovittiin myös paikallisissa neuvotteluissa keväällä 2023 koskien järjestelyvaraerän jakoa. Tarkoituksena on, että uusi malli olisi hyödynnettävissä vuodesta 2024 alkaen.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (HTA) on osa työntekijän palkkausta. Arvioinnilla kannustetaan oman työsuorituksen kehittämiseen. Työsuorituksen arvioinnissa arvioidaan nimenomaan sitä, miten työntekijä suoriutuu työtehtävistään tai onko hänellä henkilökohtaisten ominaisuuksien (halu, koulutus, erikoisosaaminen ym.) ansiosta mahdollisuus saada työpanoksellaan laajempaa hyötyä kunnalle. Sitä kuinka vaativa itse työtehtävä on, ei HTA:ssa arvioida. HTA:ssa ei tule ottaa huomioon sellaisia kriteerejä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat tehtäväkohtaiseen palkkaan (TVA).

Mallin ja ohjeistuksen kehittämisessä on eduksi, että valmistelua toteutettaisiin yhteistyössä työntekijöiden edustajien ja työnantajan edustajien kesken.

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.9.2023 § 15. Esityksenä kunnanhallitukselle on, että henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia valmistelemaan perustettaisiin palkkatyöryhmä ja yhteistyötoimikunta tulee esittämään myös kokoonpanoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa palkkatyöryhmän ja nimeää sen jäsenet.

Valtuuston 3. vpj Olavi Kietäväinen, kunnanhallituksen pj Harri Kautonen, Keijo Montonen ja hallintopäällikkö Mervi Kelloniitty poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperusteet: Olavi Kietäväinen osallisuusjäävi, Harri Kautonen, Keijo Montonen ja Mervi Kelloniitty palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Laura Pitkonen esitti tämän pykälän puheenjohtajaksi Mika Hämäläistä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Hämäläisen tämän pykälän puheenjohtajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan Niina Kuuva.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä palkkatyöryhmään yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti Mervi Kelloniitty, Sari Hämäläinen, Kati Kontinen, Mari Lappalainen ja Mervi Hämäläinen. Palkkatyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mervi Kelloniitty.