Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kunnanvaltuuston kokouksen 28.8.2017 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 28.8.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa

§ 49 Kunnanjohtaja Matias Hildenin hakemus virkavapaasta ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019
- tiedoksi: kunnanjohtaja, talouspalvelut/palkat
§ 50 Kunnanjohtajan viransijaisuuden julistaminen haettavaksi ja virkatehtävien hoito ennen sijaisen valintaa
-  tiedoksi: hallintopalvelut, talouspalvelut/palkat
§ 51 Puumaaln kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelma valtuustokaudelle 2017 - 2020.
- tiedoksi: esimiehet
§ 52 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen
- merkittin tiedoksi
§ 53 Sijoitustoiminnan perusteiden uusiminen
- tiedoksi: taloussihteeri, kunnanjohtaja
§ 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen
- ilmoitus: vastineen jättäneille
- tiedoksi: Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Museovirasto
- kuulutus kaavan hyväksymisestä: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu, kunnan www-sivut
§ 55 Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen
- tiedoksi: maanomistajat, Etelä-Savon Ely-keskus
§ 56 Valtuustoryhmien ilmoitukset valtuustoryhmistä
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.