Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Elinkeinotyöryhmän nimeäminen

PuuDno-2017-186

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on 2014 hyväksynyt Puumalan kunnalle Elinkeino -ohjelman vuosille 2014- 2018.

Kunnanhallitus perusti 2013 kunnan ja yrittäjien yhteistoimintaa vahvistamaan elinkeinotyöryhmän. Ryhmä on ollut epävirallinen, joka on kokoontunut keskustelemaan elinkeinoedellytysten kehittämistä koskevista asioista. Ryhmässä on edustettuna sekä kunnan johto että paikaillisia yrittäjiä.
Elinkeinotyöryhmä on syytä nimetä valtuustokaudelle 2017 - 2021.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen elinkeinotyöryhmään kaksi luottamushenkilöjäsentä, kunnanjohtajan, yrityskehittäjä Hannu Koposen sekä pyytää Puumalan yrittäjiä nimeämään ryhmään kaksi jäsentä.
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa ryhmän täydentämään itseään tarvittaessa uusilla jäsenillä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi elinkeinotyöryhmään luottamushenkilöjäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen ja kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkosen.
Harri Kautonen toimii ensimmäisen kokouksen koollekutsujana.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että elinkeinotyöryhmän tehtävänä on päivittää Elinkeino-ohjelma vuosille 2019 - 2022. 
 

 

Tiedoksi

Elinkeinotyöryhmä, Puumalan Yrittäjät ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00