Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Edustajan nimeäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään 2017 - 2021

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE pyytää kunnan esityksen edustajasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään uudelle valtuustokaudelle 2017 - 2021. Työryhmän tehtävänä on laatia alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

Työryhmä toimii myös maakunnallisena Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmänä, LAPE-työryhmänä, jonka tehtävänä on ohjata maakunnallista muutostyötä maan hallituksen päättämän kärkihankeen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman mukaisesti.

Puumalan kunnan edustajana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisessa työryhmässä on aikaisemmin ollut tekninen johtaja ja maakunnallisessa LAPE-työryhmässä palvelujohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää palvelujohtaja Anne Julinia Puumalan kunnan edustajaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään, joka toimii myös maakunnallisena LAPE-työryhmänä, valtuustokaudelle 2017 - 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, ESSOTE

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00