Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen

PuuDno-2019-49

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa (s. 26) linjattiin, että kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien tehtävä, ja että kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten osalta tilaajana. Käytäntö on osoittanut, että edellä kerrottu toimintatapa ei ole toiminnallisesti paras. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetusten järjestämisen ja kilpailuttamisen siirtämisellä Essoten tehtäväksi on mahdollista sujuvoittaa ja tehostaa koko kuljetusprosessia, jolloin voidaan hallita kuljetuskustannusten nousua ja saada kustannussäästöjä nykyiseen toimintatapaan verrattuna.

Kuljetusten kilpailutusten nykytila on se, että Puumalan kunta on osallistunut Mikkelin kaupungin järjestämään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailuttamiseen yhdessä Hirvensalmen ja Pertunmaan kanssa.

Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti neuvottelukunnan 20.12.2018 kokouksessa, jossa kuntajohtajat suhtautuivat asiaan myönteisesti. Kuljetuksista ei ole perussopimuksessa varsinaista kirjausta, mutta koska perustamissuunnitelma on ollut kuntien käsittelyssä kuntayhtymää perustettaessa, tulee kuntien linjata asiaa sote-kuljetusten osalta uudelleen. Nykyisen perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä ja sitä tukevia palveluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää linjata Puumalan kunnan kantana, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmasta poiketen sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen annetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00