Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Lausunto Etelä-Savon ruoka- ja siivouspalveluiden yhtiöittämisestä

PuuDno-2019-50

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021. Tällöin nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat ja niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille. Maakunnille siirtyvät em. kuntayhtymien varat ja velat.

Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun tuottamisen erottamisesta ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään erikseen. Maakunnan hankkiessa palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy maakuntalaissa tarkoitettu järjestämisvastuu. Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen ammatinharjoittaja.

Tiettyjen keskitettyjen palveluiden osalta tuottamisvastuu on alueuudistusta koskevien lakiesitysten perusteella palvelukeskuksilla. Ruoka- ja puhtauspalvelut eivät kuulu palvelukeskusten lakisääteiseen palveluvalikoimaan. Etelä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien ruoka- ja puhtauspalveluita järjestävät lähes kaikki alueen kunnat sekä Vaalijalan kuntayhtymä, Sosteri (ISSHP) sekä Essote (ESSHP). Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien osalta ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy palvelusopimuksen perusteella. Edellä mainittujen toimijoiden palveluksessa ruoka- ja puhtauspalveluissa on yhteensä n. 900 työntekijää ja toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto on n. 50 miljoonaa euroa (luvusta vähennetty palvelujen ristiinmyynti).

Etelä-Savon maakuntaliitto teetti elo-lokakuussa ruoka- ja puhtauspalveluyhtiötä koskevan selvitystyön KPMG:llä. Selvityksessä pyydettiin kartoittamaan Etelä-Savon maakunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin liittyviä juridisia, verotuksellisia ja toiminnallisia reunaehtoja sekä välittömiä vaikutuksia maakunnalle ja sen kunnille. Erityisesti huomiota pyydettiin kiinnittämään hankinta- ja vero-oikeudellisiin reunaehtoihin. Lisäksi selvitystä pyydettiin in-house asemassa toimivasta yhtiöstä - maakunnan yksin omistama yhtiö tai kuntien ja maakunnan yhteinen yhtiö - ja niiden vertailusta. Vertailussa on otettu huomioon toimintojen nykyinen järjestämistapa ja nykymallissa jatkamiseen liittyvät reunaehdot ja vaikutukset sekä vaihtoehtoisena toimintatapana toimintojen järjestäminen maakunnan liikelaitoksessa sekä toiminnan keskittäminen markkinayhtiöön.

Tehdyn selvityksen perusteella KPMG suosittelee selvitetyistä vaihtoehdoista yhteisen maakunnallisen tukipalveluyhtiön perustamista mahdollisimman laajalla omistajapohjalla. Selvityksen tekijän perustelut ovat

 • Maakunta ja kunnat eivät voi tuottaa toisilleen palveluita. Kun otetaan huomioon maakunnan aluerakenne ja väestötiheys, palveluiden hajautuminen toiminnoittain voi muodostua ongelmaksi sekä maakunnalle että alueen kunnille. Tämä voi osaltaan johtaa palvelutuotannon alueelliseen keskittymiseen.
 • Kuntien ja maakunnan/maakunnan yhtiön välinen palvelutuotanto mahdollista.
 • Useita omistajia ja monipuolisempia palvelukohteita, mahdollisuus kohdentaa resursseja tehokkaammin.
 • Kyseessä selkeä liikkeenluovutus ja toiminnallisten kokonaisuuksin siirto, jossa työnantajavastuut ja siirtyvän henkilöstön asema ovat selkeitä.
 • Toiminnan jatkuvuus: yhteisyhtiössä voidaan varmistaa alueellisten palvelukanavien ja tuotantotapojen jatkuvuus yli maakunnan perustamisvaiheen.
 • Useamman omistajan malli mahdollistaa myös keskitetyt alueelliset hankinnat ja suuremman hankintavolyymin sekä yhteiset palvelutuotannon tavat ja palveluiden rajapintojen tarkastelun.

 

Selvityksen perusteella haasteena olisi puolestaan

 • Paikallisuuden turvaaminen suuryksikössä
 • Ulosmyynnin kasautuminen yhteen yksikköön, mahdollisesti tarvetta ulosmyyntiosuuden alentamiseen.
 • Oppilasruokailun yhtiöittämisestä aiheutuu lähtökohtaisesti ylimääräistä arvonlisäverokustannusta nykytilaan verrattuna, mutta tietyin järjestelyin näiltä kustannuksilta on useimmissa toimintojen yhtiöittämisissä voitu välttyä suureksi osaksi tai kokonaan.
 • Kuinka mahdollisesti yhteistyön ulkopuolelle jäävien kuntien palvelukapasiteetin menetys korvataan kunnan alueella sijaitsevissa toimintayksiköissä? Kunta voi tuottaa palveluita maakunnalle tai sen omistamalle yhtiölle vain kuntalain 127 §:n mukaisen poikkeusperusteen nojalla. Maakunnan / yhteisyhtiön pitää myös lähtökohtaisesti kilpailuttaa tällaisen palvelun hankinta.

 

KPMG:n selvitys on oheismateriaalina.

Etelä-Savon maakuntaliitto edellä kuvatun selvityksen teettäjänä pyytää Puumalan kunnan lausuntoa siitä, onko kunta halukas sitoutumaan suunnitteilla olevan, in-house -periaatteella toimivan, ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelu sisältää mm.

 • Toiminnan järjestämistavan tarkempi määrittely sekä siirtyviä toimintoja ja henkilöstöä koskevat jatkoselvitykset
 • Yhtiöittämisprosessin käynnistäminen ja yhtiöittämistavan valinta
 • Yhtiöön siirrettäviä toimintoja koskevien taloudellisten laskelmien ja arvonmäärityksen toteuttaminen, yhtiöittämistavan valinta
 • Yhtiön perustamisprosessin läpivienti, yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatiminen, osakassopimusluonnos

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa 15.2.2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Etelä-Savon maakuntaliitolle, että kunta sitoutuu in-house -periaatteella toimivan, ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun. Puumalan kunta päättää kuitenkin vasta jatkovalmistelun pohjalta siitä, liittyykö se maakunnalliseen ruoka- ja puhtaanapitopalveluyhtiöön, mikäli se perustetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.