Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kotkatkylän kunnallistekniikan ja vesihuollonsiirtolinjan yleissuunnitelma

PuuDno-2019-42

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Ennen viimeisintä Kotiniemen asemakaavan laajennusta (v. 2009) kunnan suunnitelmissa oli kohdistaa maanhankintaa myös Kotkatsaaren itäpuoliselle alueelle. Tämän ns. Kotkatkylä-hankkeen tarpeellisuutta ja kannattavuutta on vuonna 2018 valmistuneen maa- ja asuntopoliittisen ohjelman mukaan päätetty selvittää vuoden 2019 loppuun mennessä vuosina 2002–2003 teetetyn hankekuvauksen ja alustavan asemakaavarungon pohjalta. Alustavassa kaavarungossa omarantaisia omakotitalotontteja alueelle tulisi 13 ja ns. kuivan maan omakotitontteja 14. Lisäksi kaavarunkoon on luonnosteltu paikat seitsemälle rantasaunalle.

Nyt tehdyn selvityksen tarkoituksena on laatia Kotkatsaaren alueelle katu- ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä määrittää alustava rakentamisen kustannusarvio. Kyseisestä selvityksestä on vastannut SitoWise Oy vastuuhenkilönään Sami Pailamo ja se on valmistunut 28.11.2018. 

Kotkatsaarelle on matkaa Puumalan noin keskustasta kuusi kilometriä. Aluetta halkoo Luukkolantie ja sen länsipuolinen alue on lähes kokonaan rakennettu, pääosin lomarakennuksin. Saaren rakentamattomat itäosat omistaa Tornator Oyj ja alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella kulkee äskettäin palkittu Norppapolku-retkeilyreitti.

Katu- ja kunnallistekniikan tarkastelu rajoittuu saaren Naistenveden puolella oleviin itäosiin. Suunniteltu katuverkosto koostuu 5-6 metriä leveistä kaduista ja 3 metriä leveästä jalankulku ja pyöräilyväylästä, joka kulkee kokoojakadun varrella.  Tonttikatujen välillä kulkevien Norppapolku-verkostoon liittyvien väylien leveys on 3 metriä. Katuverkoston sijainti ja katujen poikkileikkaukset on esitetty liitteissä.

Suunnitelmassa kaava-alueen kiinteistöt liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kotkatkylän alueen käyttövesi tullaan ottamaan Kataalahdessa sijaitsevalta vedenottamolta, josta on rakennettu jo runkolinja Kotkatsaareen Laamaniementien eteläpuolelle. Jätevedet kerätään Kotkatkylän alueelta jätevedenpumppaamoille, josta ne pumpataan paineviemäriä pitkin Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamoon käsiteltäviksi. Suunnitellun vesijohdon pituus on noin 1900 m ja viemäriverkoston noin 4800 m. Alueelle tulee lisäksi rakentaa kolme jätevedenpumppaamoa.

Noin 37 hehtaarin suuruisen alueen maanomistajalta, Tornator Oyj:ltä, on saatu vuonna 2018 jatkoneuvottelujen pohjaksi alustava tarjous, joka on 500 000 euroa. Tarjous sisältää puuston ja taimikoiden osuutta 130 000 euroa.

Katuverkon alustavat rakentamiskustannukset ovat noin 554 000 euroa ja vesihuoltoverkoston rakentamiskustannukset noin 488 000 euroa, molemmat hinnat ovat arvonlisäverottomia. Alueen kehittäminen maa- ja metsätalousmaasta asumisen mahdollistavaksi alueeksi vaatii myös asemakaavamuutoksen, jonka kustannusarvio on 15–20 000 euroa. Täten hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 1 560 000 euroa, alv 0%.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta on perehtynyt saatuun selvitykseen ja esittää kunnanhallitukselle, että ns. Kotkatkylä-hankkeessa ei tässä vaiheessa ole tarpeellista edetä selvityksessä esitettyjen kustannusten mittavuuden, muiden vireillä olevien maa-aluiden kehittämishankkeiden ja vielä myytävänä olevan vanhan tonttivarannon vuoksi. Tekninen lautakunta lähettää asian eteenpäin kunnanhallituksen käsittelyyn. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että ns. Kotkatkylä-​hankkeessa ei tässä vaiheessa ole tarpeellista edetä selvityksessä esitettyjen kustannusten mittavuuden, muiden vireillä olevien maa-aluiden kehittämishankkeiden ja vielä myytävänä olevan vanhan tonttivarannon vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00