Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kiinteistön lahjoitustarjous / 623-414-18-37

PuuDno-2019-48

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunta on saanut lahjoitustarjouksen Aunela -nimisestä kiinteistöstä, kiinteistötunnus 623-414-18-37 ja pinta-ala 2170 m2. Kiinteistö sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella Koivutien pohjoispuolella. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia.

Kiinteistöllä on voimassa 2.3.1981 hyväksytty asemakaava. Noin 1600 m2 kiinteistön pinta-alasta on omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO) ja noin 600 m2 on katualuetta. Asemakaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut eikä katuja ja kunnallistekniikkaa ole rakennettu. MRL 60 §:n mukaista asemakaavan ajantasaisuuden arvioinnista ei ole tehty päätöstä. Mahdollisen asemakaavamuutoksen ohjeena olevassa taajamayleiskaavassa kiinteistö on pientalovaltaista asuinaluetta (AP). 

Kiinteistö rajoittuu yksityisomistuksessa oleviin rakennettuihin ja rakentamattomiin omakotitontteihin. Lahjoituksen vastaan ottaminen helpottaa tulevaisuudessa asemakaavan toteuttamisesta tehtäviä päätöksiä.

Lahjakirja on liitteenä ja kartta oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistön 623-414-18-37 lahjoitustarjouksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lahjoittajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00