Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna 2019: yksikköhinta 26,00 €, Puumalan ohjaustunnit 704, valtionosuuden peruste 18 304 €, valtionosuus 57 % = 10 433 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 5.12.2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallisen määrän oikaisu: Puumalan ohjaustunnit 648 (aikaisempi päätös 646).
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.12.2018 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2019.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2018 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnalle käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2018: Puumalan valtionosuus -355 684 € (aikaisempi päätös -356 137 €).
- Opetus- ja kultuuriministeriön päätös 31.12.2018 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnalle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2019: Puumalan valtionosuus -290 728 €.

2. Pöytäkirjat ja otteet
- Vaalijalan kuntayhtymän hallitus, 23.1.2019
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto, 24.1.2019 § 4: Hallintosäännön muuttaminen 31 §:n osalta. Hallintosäännön 31 §:ssä on määritelty vastuualueet ja niiden johtajat. Loppuvuoden valmistelussa on myös talousarviossa kehittämisyksikön nimi muuttui muotoon johdon tuen yksikkö. Tämä nimimuutos on tehtävä myös valtuuston hyväksymään hallintosääntöön.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus, 31.1.2019
- Nuorisovaltuusto, 11.1.2019. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Eerika Kasanen ja varapj. Arttu Martikainen. Kunnanvaltuuston kokousedustajaksi valittiin Arttu Martikainen. Hyvinvointilautakunnan kokousedustajaksi valittiin Aino Asikainen (ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eerika Kasanen). Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valittiin Eerika Kasanen ja varahenkilöksi Mimmi Ahonen.

3. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus joulukuu 2018:  Puumalan työvoima 872, työttömät työnhakijat 87 sekä työttömyysaste 10,0 %.

4. Pohjois-Savon Ely-keskus 17.1.2019. Vastine aloitteeseen yleissuunnitelman laatimiseksi kantaite 62:lle:
" Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kiittää aloitteestanne, jossa toivoitte yleissuunnitelman laatimista kt 62:n välille Hauhala, Mikkeli - Ryhäläntien risteys, Puumala.
Maakuntakaavan sisällytetty oikaisu on esitetty Tielaitoksen laatimassa tarveselvityksessä vuodelta 1996. Vuonna 2005 laaditussa Kantatie 62 Mikkeli-Imatra-yhteysvälin kehittämisselvityksessä kantatietä on esitetty kehitettäväksi pääosin nykyisellä linjauksellaan. Kehittämiselvityksen toimenpiteiden kustannusarvio on nykyisellä kustannustasolla n. 70 milj. €. Osa selvityksen toimenpiteistä on jo toteutettu, viimeisimpänä välin Huuhkaala-Käyhkää parantaminen.
Itä-Suomen kolme maakuntaa ovat tehneet päätöksen edistettävistä väyläverkon kärkihankkeista osana Itä-Suomen liikennestrategiatyötä. Näiden hankkeiden suunnitelmavalmiuden parantaminen on ELY-keskuksen ykkösprioriteetti. ELY-keskuksella ei ole osoittaa kt 62:n yleisuunnitteluun rahoitusta."


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.