Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hallintopalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/2018

PuuDno-2018-11

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan suunnitelman (KH 16.1.2018 §13).

Suunnitelmat ovat osittain salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle).

Sisäisen valvonnan raporttiin kuuluvat materiaalit ovat liitteinä (3 kpl).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sisäisen valvonnan raportin 2/2018 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.