Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021

PuuDno-2019-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021on laadittu osallistavalla prosessilla vuosina 2017-2018. Se on strateginen asiakirja, joka ohjaa maakunnan toimijoita kehittämään kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa. Suunnitelma ei velvoita toimenpiteisiin vaan pyrkii sen sijaan innostamaan ja tarjoamaan eteläsavolaisten toimijoiden hyväksi näkemiä ratkaisuja yhteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Suunnitelma on tarkoitettu kaikille, jotka toiminnassaan pohtivat osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tai taiteen ja kulttuurin edistämisen kysymyksiä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021. Suunnitelma konkretisoi kulttuuritoiminnan osalta myös Etelä-Savon alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa 2018-2020 esiin tuotuja toimenpiteitä alueellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kulttuurihyvinvointisuunnitelma vie eteenpäin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa 2016, jossa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteiseksi tahdoksi muotoituivat mm. kokeilukulttuurin salliminen, pysyvän ja tasa-puolisen vuorovaikutuksen luominen toimijoiden välille sekä koko maakunnan kattavan kulttuuritarjonnan mahdollistaminen.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tarjoaa strategisen tason tavoitteita sekä käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia eteläsavolaisten organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin on monialainen tehtävä ja siksi suunnitelmakin on tehty monialaisessa ja sektoreita ylittävässä yhteistyössä eteläsavolaisten asiantuntijoiden kesken.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman strategisena tavoitteena on tarjota eteläsavolaisille mahdollisuuksia osallistuvaan, luovaan ja hyvinvoivaan elämään. Tavoiteen saavuttamiseksi on asetettu neljä kärkeä:

 1. Edistämme yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta.
 2. Tuemme hyvää arkea parantamalla palvelujen ja elinympäristön laatua.
 3. Vahvistamme ihmisten osaamista ja vastaamme työelämän kehittämistarpeisiin.
 4. Vahvistamme kulttuurin ja taiteen roolia osana suunnitelmallista maakunnan hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja identiteetin kehittämistä.

 

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteet:

Kärki 1: Edistämme yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta.

 • Kaikenikäiset eteläsavolaiset pääsevät osallisiksi taiteesta ja kulttuurista - kokijoina ja tekijöinä - riippumatta asuinpaikasta, toimintakyvystä tai kulttuuritaustasta.
 • Kaikilla eteläsavolaisilla on mahdollisuus vähintään yhteen itselle merkitykselliseen kulttuuriharrastukseen.
 • Maakunnan asukkaat ja organisaatiot osallistuvat taide- ja kulttuuritoiminnan sekä ympäristön viihtyvyyden, esteettisyyden ja kulttuurihistoriallisten arvojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
   

Kärki 2: Tuemme hyvää arkea parantamalla palvelujen ja elinympäristön laatua.

 • Päiväkodit ja koulut ovat arjen kulttuurikeskuksia ja tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden taiteen kokemiseen ja monimuotoiseen oppimiseen heidän elämäntilanteestaan ja asuinpaikastaan riippumatta.
 • Ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on saatavilla kulttuurihyvinvointipalveluja riippumatta asiakkaan iästä, asuinpaikasta, toimintakyvystä tai kulttuuritaustasta.
 • Taide ja kulttuuriperintö näkyvät kuntalaisten arkisissa ympäristöissä ja antavat asukkaille monipuolisia esteettisyyden ja luovuuden kokemuksia.
   

Kärki 3: Vahvistamme ihmisten osaamista ja vastaamme työelämän kehittämistarpeisiin.

 • Etelä-Savossa on tarjolla monipuolisesti taiteen, kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin koulutusta eri koulutusasteilla ja -aloilla.
 • Työyhteisöt hyödyntävät taidetta ja kulttuuria työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämisessä sekä työkulttuurin uudistamisessa.
 • Taide ja kulttuuri edistävät työllisyyttä ja tukevat työkykyisenä pysymistä.
 • Eteläsavolaiset kulttuurihyvinvointipalvelujen tuottajat ovat ammattitaitoisia, koulutettuja ja verkostoituneita.
   

Kärki 4: Vahvistamme kulttuurin ja taiteen roolia osana suunnitelmallista maakunnan hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja identiteetin kehittämistä.

 • Kulttuuri ja taide ovat mukana kuntien, kuntayhtymien ja maakunnan strategisissa asiakirjoissa.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut ja kunnan eri toimialat rahoittavat yhteistyössä terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä kulttuuripalveluita.
 • Eteläsavolaista kulttuurihyvinvointia kehittää maakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa toimitaan sitoutuneesti ja tavoitteellisesti.
 • Eteläsavolaiset ovat ylpeitä kulttuuriperinnöstään sekä omaavat vahvan ja kehittyvän kulttuurisen identiteetin.

 

Jokaiselle tavoitteelle on kirjattu monipuolisesti erilaisia toimenpide-ehdotuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman 2019-2021 tietoonsa saatetuksi ja velvoittaa kunnan hyvinvointipalveluja osaltaan toteuttamaan suunnitelmassa Puumalan kuntaan sopivia toimenpiteitä yhteistyössä eri  kulttuuritoimijoiden kanssa. Päävastuu suunnitelman toteuttamisesta on markkinointipäälliköllä.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää saattaa Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman 2019-2021 kunnanhallitukselle tiedoksi, koska suunnitelmassa on tavoitteita kaikille kunnan toimialoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021 on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2018470-23-1.PDF

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Etelä-​Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman 2019-​2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.