Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Edustajan nimeäminen Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukuntaan

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on neuvottelukunta, joka tukee ELY-keskuksen toimintaa ja sen yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Neuvottelukunta käsittelee ainakin keskuksen tulossuunnitelmaa, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta sekä toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita. Neuvottelukunta on ELY-keskuksen toiminnan ja palveluiden kehittämisen foorumi.

Neuvottelukunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt alkava toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun. Sote- ja maakuntauudistus lyhentää toteutuessaan toimikauden vuoden 2020 loppuun. Neuvottelukunta on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa yhdessä Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan kanssa.

Neuvottelukuntaan maakunnan kunnat ovat nimenneet edustajiaan joko kuntaryhminä tai itsenäisesti. Vuosille 2016-2018 Mikkelin seutu on nimennyt yhteisen edustaja. Varsinaisena edustajana on toiminut Aki Kauranen ja varaedustajana Seppo Ruhanen.

Tulevalle kaudelle 2019-2021 kuntaryhmiä on ELY-keskuksen nimeämispyynnössä muutettu. Etelä-Savon ELY-keskus pyytää Puumalaa, Sulkavaa ja Juvaa sopimaan yhteisestä edustajasta ja hänen varahenkilöstään. Esitykset pyydetään  yhteystietoineen (nimi, sähköposti, puhelin­ numero, organisaatio ja osoite) 22.2.2019 mennessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Kunnanjohtajat ovat keskustelleet asiasta ja esittävät, että varsinaisena edustajaksi valittaisiin Sulkavan kunnanjohtaja ja hänen varahenkilönään toimisi Juvan kunnanjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunta esittää, että Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 2019-2021 Juva, Puumala ja Sulkava -toimialueelta varsinaiseksi jäseneksi valitaan Sulkavan kunnanjohtaja Juho Järvenpää ja varahenkilöksi Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus, Sulkavan kunta, Juvan kunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00