Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuoden 2020 sisäisen valvonnan raportointi hallintopalvelujen toimialalla

PuuDno-2020-16

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan sisäinen valvonta koostuu säännöllisestä tarkkailusta, jonka toteutumista seurataan erillisesti sekä erikseen kohdistetusta valvonnasta asiakokonaisuuksittain erikseen laadittavan ohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 sisäisen valvonnan kohteena ovat olleet kunnan asuntokannan tila ja tulevaisuus, hankintojen kilpailutus sekä ESSOTE:n kunnalta laskuttamien sote-palvelujen tukipalvelujen ja vyörytyserien perusteet.

Sisäisestä valvonnasta on laadittu raportti, joka on julkinen.

Sisäisen tarkkailun raportti on puolestaan salassa pidettävä julkisuuslain 24§ kohdan 15 mukaisesti: asiakirjat, jotka sisältävät ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) nojalla valtiontalouden tarkastusvirastolle annettuja tietoja kampanjatileistä, sekä vastaavat muut selvitykset vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle; (24.4.2009/274)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.