Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Maanvuokrasopimuksen option käyttäminen, vuokraoikeuden siirto ja muutokset vuokrasopimukseen Adverento Travel Oy:n osalta

PuuDno-2020-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pistohiekan ranta-asemakaava-alueelta kaikkiaan 17 matkailurakentamiseen kaavoitettua tonttia. Alueelle on etsitty päänavaajainvestoria  ja joulukuusta lähtien neuvotteluja on käyty Tomi Närhisen kanssa, joka on laatinut ehdotuksen alueiden vuokraamisesta alueelta ja kaavan mukaisen matkailurakentamisen alueelle. Maanvuokrasopimuksen toisena osapuolena on Närhisen yritys nimeltä Adverento Travel, joka on vielä ns. pöytälaatikkoyritys.

Vuokrasopimus kattaa määräalat Pistohiekan ranta-asemakaavassa (hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 2.5.2017 § 15) mukaisen kortteli 7 tontti nro 1 sekä korttelin 4 kokonaisuudessaan.
Lisäksi vuokralaiselle syntyy oikeus (optio) vuokrata kortteli 3 tontti nro 5. Option käyttämisestä on ilmoitettava vuokranantajalle 31.12.2025 mennessä.

Alueen asemakaavassa kunnallistekniikan toteuttaminen on määritetty maanomistajan (kunta, Metsähallitus) tehtäväksi. Vuokrasopimuksen myötä kunta sitoutuu toteuttamaan kaavan mukaisen määräaloille johtavan sorapintaisen tiestön sekä hankkimaan tonteille johtavan sähköliittymän. Tiestön tulee olla valmis korttelialueen 7 osalta 1.5.2021 ja korttelialueen 4 osalta 1.5.2022. Kunta myös sitoutuu vuokrasopimuksessa varmistamaan, että vuokralaisen rakentamat rakennukset korttelialueella 7 voidaan liittää viimeistään 1.5.2021 toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. Vastaavasti korttelialueen 4 osalta liittymisen tulee olla mahdollista 1.5.2022.

Vuokra-aika on sopimuksessa määritetty 30 vuodeksi. Vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuuden määrä on 500 kerrosneliömetriä ja sen tulee olla toteutettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on yksipuolinen oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen mikäli rakentamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Vuotuinen vuokra on sopimuksen alussa lähtövuokra, joka kattaa rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetrin edestä määräalaa kohden. Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 1 818 euroa/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 3410 euroa/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 1363 euroa/vuosi.

Määräalojen vuotuista vuokraa korotetaan 250 neliömetrin ylittävältä käytöltä, kuitenkin enintään 400 käytettyyn neliömetriin saakka, seuraavasti: Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 9,09 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 13,64 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 5,45 euroa/kerrosneliömetri/vuosi. Näin ollen vuotuinen maanvuokra tulisi olemaan nykyrahassa 5200 euron (lähtövuokra, ilman optioaluetta) ja 10 800 euron välillä (täysi vuokra, ml. optioalue).

Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu vuokralaisen osto-oikeudesta, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksen mukainen ostohinta on ilman optioaluetta 172 750 euroa ja optioalueen kanssa 216 360 euroa nykyrahassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Asko Luukkonen ehdotti, että maanvuokrasopimusta ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että Asko Luukkosen ehdotusta ei kannatettu.

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ehdotti, että kunnanjohtajalle annetaan valtuutus vuokrasopimuksen alkamisajankohdan aikaistamiseksi. Valtuutettu Seija Ikonen kannatti Harri Kautosen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko Harri Kautosen ehdottama lisäys kunnanhallituksen ehdotukseen hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Harri Kautosen esittämällä lisäyksellä.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 28.9.2020 § 40 hyväksynyt maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa koskien Pistohiekan asemakaavan korttelin 7 tonttia nro 1 ja korttelia 4. Lisäksi vuokralaisella on optio vuokrata kaava-alueelta korttelialueen 3 tontti numero 5. Option käyttämisestä on sopimuksen mukaan ilmoitettava kunnalle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuokrasopimuksen ehtona on rakentamisvelvollisuus, jonka mukaisesti rakentamisen tulee alkaa kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja olla käyttöönotettuna viiden vuoden kuluessa. Vuokralainen on hakenut vuokrasopimuksen mukaiselle korttelille 4 rakennuslupaa joulukuussa 2020 ravintola- ja saunarakennukselle.

Majoitustilojen osalta vuokralainen on päätynyt ratkaisuun, jossa rakentaminen jatkuisi seuraavaksi optiokorttelissa nro 3 majoitustilojen rakentamisella, ja kauempana sijaitsevan korttelin 7 rakentuminen toteutuisi vasta myöhemmin. Syksyllä solmitussa vuokrasopimuksessa rakentamisjärjestys oli päinvastainen.

Vuokralainen on lisäksi ilmoittanut, että se vuokrasopimuksen 5.3. mukaisten ehtojen mukaisesti siirtää korttelia 4 koskevan vuokrasopimuksen Pistohiekka Sauna Oy:n nimiin. Saman yhtiön nimiin siirtyisi myös korttelissa 3 sijaitseva vuokra-alue. Sen sijaan korttelissa 7 sijaitseva vuokra-alue jäisi edelleen Advererento Travel Oy:n nimiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä osaltaan seuraavat muutokset kunnan ja Adverento Travel Oy:n kanssa solmittuun vuokrasopimukseen:

Valtuusto päättää:

  1. hyväksyä Adverento Travel Oy:n ilmoituksen optiokorttelin (kortteli 3, tontti nro 5) vuokraamisesta ja toteaa vuokra-ajan alkavan optiokorttelin osalta optiota koskevan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Alueen rakentamisvelvollisuuden määräaikojen laskenta alkaa vuokra-ajan alkamisesta.
  2. merkitsee kunnan tietoon saatetun, että korttelin 4 ja korttelissa 3 sijaitsevan tontin nro 5 vuokrasopimus siirretään vuokrausehtojen mukaisesti Pistohiekka Sauna Oy:n nimiin
  3. muuttaa korttelin 7 tontin nro 1 vuokra-ajan alkamaan 1.1.2022, mistä käynnistyy myös kyseistä tonttia koskevan rakentamisvelvollisuuden määräaikojen kuluminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Adverento Travel Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.