Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021, ennakkoäänestys on kotimaassa on ajalla 7.-13.4.2021.

Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.

Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen.

Oikeusministeriö on kehottanut kunnanhallituksia määräämään yleiset ennakkoäänestyspaikat hyvissä ajoin ja ilmoittamaan ne äänestyksen pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 klo 12 mennessä.

Puumalassa on vuodesta 2021 alkaen vain yksi äänestysalue. Vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt, että ainakin Hurissalon alueella järjestettäisi ennakkoäänestysmahdollisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikaksi ajalla 7.-13.4.2021

- kunnantalo, ke-pe klo 9 - 17, la-su klo 10 - 14 ja ma-ti klo 9 - 17

Lisäksi määrätään kiertäväksi ennakkoäänestyspaikaksi

- Hurissalon kylätalo, to 8.4.2021 klo 13 - 16

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00