Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 KD valtuustoryhmä Olavi Kietäväisen valtuustoaloite Puumala rahaston pääoman korottamisesta

PuuDno-2020-40

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Olavi Kietäväinen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle KD valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen:

" Puumala rahaston pääoman korottamisesta 100 000 - 300 000 eurolla ja niin että rahastosta voidaan jakaa stipendejä 6 - 17 vuotiaiden lisäksi myös eläkeläisille.

Perustelu vanhenevan väen hyvinvointi lisää elinvoimaa kunnassa ja hyvinvointia tukeva harrastus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen palveluja paikallisesti käyttämällä joihin stipendejä voisi myöntää on koko kunnan etu."

Puumala-rahasto perustettiin samassa kokouksessa jossa aloite jätettiin. Aloitteessa mainitut asiat, eli rahaston tuoton käyttö ja pääoma, on määritelty valtuuston hyväksymässä päätöksessä ja rahaston säännöissä. Rahaston käyttöä ei ole vielä aloitettu, joten muutosten tekeminen siihen näin pian päätöksen jälkeen ei liene tarkoituksenmukaista.

 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

1. todeta, ettei aloite johda toimenpiteisiin ja jatkovalmisteluun näin pian rahaston perustamisen jälkeen
2. lähettää aloitteen hyvinvointilautakunnan tiedoksi ja hyödynnettäväksi rahaston käyttöä ja laajentamista arvioitaessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00