Keskusvaalilautakunta, kokous 23.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Aluevaalien 2022 ennakkoäänten laskenta

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä pidettävässä kokouksessa, joka voidaan aloittaa aikaisintaan klo 10, ryhdyttävä tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia äänestyslippuja.Vaalikuorten leikkaaminen auki voidaan tarvittaessa aloittaa keskusvaalilautakunnan toimesta tai valvonnassa valmistavana toimenpiteenä jo ennen varsinaisen kokousen alkua. Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoäänet klo 20 mennessä.

On huomattava, että vaalilain 86 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tehokkaaasti huolehdittava siitä, ettei mitään laskennan tietoja (ei alustavia eikä osittaisiakaan tietoja) välity laskentatilan ulkopuolelle ennen klo 20:ta. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että keskusvaalilautakunta ja laskentahenkilöstö eivät saa poistua laskentatilasta ennen klo 20.

Ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain. Äänestysliput, jotka mitättöminä on jätettävä ottamatta huomioon, on erotettava eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä laskettava. Muut äänestysliput on järjestettävä siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat eri ryhmänä. Kaikissa ryhmissä olevien äänestyslippujen lukumäärä on laskettava.

Äänestyslippu on mitätön, jos:

  1. vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu;
  2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
  3. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa äänestyslippua;
  4. äänestyslippua ei ole leimattu;
  5. ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; taikka
  6. äänestyslippuun on kirjoitetttu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.

Keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa ennakkoäänestyksen tulos laskentajärjestelmään sitä mukaan kun se valmistuu, tavoitteena, että kunnan koko tulos on tallennettu klo 20 mennessä. Keskusvaalilautakunnan tulee tulostaa tallennusraportti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisissä kokouksssa (14.1.2022 ja 21.1.2022) lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avataan ja äänestysliput ryhmitellään siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Lisäksi keskusvaalilautakunta tallentaa ennakkoäänestyksen tuloksen laskentajärjestelmään ja tulostaa tallennusraportin ja liittää sen pöytäkirjaan.

Päätös

Keskusvaalilautakunta laski äänestysalueen annetut 715 ennakkoääntä ja päätti jättää niistä huomioon ottamatta 5 ääntä liitteen mukaisesti.
Lisäksi keskusvaalilautakunta tallensi tuloksen laskentajärjestelmään ja tulosti liitteenä olevan tallennusraportin.