Keskusvaalilautakunta, kokous 14.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kuntavaalien 2021 ehdokaslistojen yhdistelmä

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää, 14.5.2021, viimeistään klo 16 aloitettavassa kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna:

  1. yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä
  2. puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat.

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan siten, että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltynä vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyksessä eroteltuina selvästi toisistaan.

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen.

Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain ja yhdistyslain säännöksiä.

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää:

  1. vahvistaa liitteenä olevan ehdokaslistojen yhdistelmän;
  2. julkaista Puumala-lehdessä tiedon siitä, missä ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä;
  3. julkaista ehdokaslistojen yhdistelmän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla ja keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa; sekä
  4. että tarpeellinen määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä toimitetaan välittömästi kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnalle, kunnan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoille, kirjastoon, urheiluhallille, nuorisotalolle, palveluasunnoille, kunnan asiointipisteelle, hyvinvointiasemalle, seurakuntatalolle ja Hurissalo kylätalolle sekä ehdokkaita asettaneiden puolueiden vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä pidetään kunnan asukkaiden saatavana kunnan asiointipisteessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.