Keskusvaalilautakunta, kokous 14.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Aluevaalien 2022 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ennakkoäänestysasiakirjat. Keskusvaalilautakunnan tulee ennakkoäänestyksen lähetekuoren saatuaan ennen sen avaamista ehdottomasti tarkistaa lähetekuoren osoitekentästä, että lähetekuori on sille osoitettu.

Mikäli jokin lähetekuori on saapunut väärään paikkaan, on se avaamattomana viipymättä postitettava oikealle vastaaottajalle.

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret tulee ehdottomasti lajitella äänestysalueittain. Jos kunnan numerotunnusta ja äänestysalueen numeroa ei lähetekuoren ikkunasta näy, se tarkoittaa, että lähetekirjeenä on käytetty erillistä lähetekirjelomaketta ja että äänestystä ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa. Tällöin lähetekuori on avattava ja äänestäneen äänestysalue selvitettävä ennen kuin lajittelu voidaan suorittaa.

Kaikki määräaikaan mennessä (21.1.2022 klo 19.00) saapuneet lähetekuoret on avattava siten, ettei niiden sisältö vahingoitu.

Keskusvaalilautakunnalle tulee kahdenlaisia lähetekuoria:

  1. Lähetekuoren vasemmanpuoleisesta ikkunasta näkyy, että lähetekirjeeseen on tehty kuittausmerkintä. Kuittausmerkintä osoittaa, että äänestys on merkitty äänioikeusrekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa. Lähetekuori avataan ja tarkastetaan, että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkitää. Tarkastetaan, että lähetekirjeessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan allekirjoitus.
  2. Lähetekuoren vasemmanpuoleisesta ikkunasta ei näy kuittausmerkintää. Lähetekuori avataan ja tarkastetaan, että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää. Tarkastetaan, että lähetekirjeessä on äänestäjän nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite ja allekirjoitus sekä ennakkoäänestyspaikan nimi tai (laitos- ja kotiäänestyksessä) asianomaisen kunnan nimi, päiväys ja vaalitoimitsijan allekirjoitus. Sen jälkeen tarkastetaan äänioikeusrekisteristä tai vaaliluettelosta, että äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi kyseisen kunnan johonkin äänestyslaueeseen.

Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettaessa keskusvaalilautakunta saattaa havaita, että lähetekuoressa oleva lähetekirje on kyllä osoitettu sille mutta äänestäjä ei äänioikeusrekisterin mukaan kuulu kyseiseen kuntaan. Tällaista lähetekirjettä ja vaalikuorta ei siirretä eteenpäin, koska oletetaan, että lähetekirjeen virheellisesti osoittanut äänestäjä on myös virheellisesti äänestänyt väärän kunnan ehdokasta. Nämä äänestykset jätetään ottamatta huomioon.

Jos vaalikuori on avonainen, keskusvaalilautakunnan on suljettava se vaalisalaisuus säilyttäen.

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos:

  1. Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
  2. Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
  3. Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
  4. Kotiäänestys on kodissa 1 - 3 mainittujen syiden lisäksi jätettävä ottamatta huomioon, jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä.

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä kussakin äänestysalueessa ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä kussakin äänestysalueessa sekä merkittävä saadut luvut keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan on merkittävä tuloslaskentajärjestelmän asianomaiseen kohtaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä kussakin äänestysalueessa. Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärät merkitään tuloslaskentajärjestelmään aikaisintaan perjantaina 21.1.2021 klo 12.00 jälkeen ja viimeistään lauantaina 22.1.2022 klo 18.00 mennessä. Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat äänestäneiden lukumäärät on lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaaliluettelon kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa perjantaihin 14.1.2022 klo 14 mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat ja tekee päätökset niistä tapauksista, joissa ennakkoäänestys jätetään huomioon ottamatta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti perjantaihin 14.1.2022 klo 14:00 mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat, joita oli 270 kappaletta. Äänestysalueella hyväksyttiin seuraavat äänestäneiden määrät:

001 Kirkonkylä 270 äänestänyttä
 - kotiäänestäjiä 2
 - laitosäänestäjiä 7
 - kirjeäänestyksiä 0
 - huomioon ottamatta jätettyjä      0