Hyvinvointilautakunta, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hakeminen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin

PuuDno-2018-69

Valmistelija

 • Päivi Mäkikokkila, paivi.makikokkila@puumala.fi
 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suomen Unicef on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta -mallin kannustaakseen ja tukeakseen kuntia kehittämään hallintoaan ja toimintatapojaan lapsiystävällisemmiksi ja siten edistämään kunnan nuorimpien asukkaiden oikeuksia. Lapsiystävälliseksi katsotaan kunta, joka edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa ja -kulttuurissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita: heidän mielipiteitään kuullaan ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomalainen versio on kehitetty yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa pilottiprojektissa 2012–2013. Mukana on jo 16 kuntaa (Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kittilä, Kokkola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, Raasepori, Rovaniemi, Rääkkylä, Tammela ja Turku). Unicef ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin. Kevään 2018 haku on auki 18.5. asti.

Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalla kunnalla on mahdollisuus saada kahden vuoden kehittämistyön jälkeen Suomen Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustus, joka on kiitos sitoutumisesta ja onnistuneesta työstä lapsen oikeuksien edistämiseksi mutta myös velvoite jatkaa kehittämistyötä edelleen.

Jotta kunta voi aloittaa mallin toteuttamisen ja yhteistyön Unicefin kanssa, on kunnanhallituksen tehtävä asiasta päätös. Lisäksi kunnanhallituksen tulee nimetä yhteyshenkilö Unicefille sekä koordinaatioryhmä. Tämän jälkeen kunta ja Unicef sopivat kehittämistyön käynnistävän koulutustilaisuuden järjestämisestä ja mallin toteuttaminen voi alkaa. 

Mikäli mallista kiinnostuneita kuntia on enemmän kuin Unicef pystyy malliin ottamaan, Unicef valitsee kunnat siten, että mukana on erilaisia ja erikokoisia kuntia eri puolilta Suomea.

Suomen Unicef tarjoaa mallia toteuttavalle kunnalle:

 • Toimintamalliin sekä lapsen oikeuksiin liittyvän koulutuksen koordinaatioryhmälle
 • Toimintamalliin liittyvät tukimateriaalit
 • Nimetyn yhteyshenkilön, joka toimii kunnan asiantuntijatukena mallin toteuttamiseen ja lapsen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
 • Kontaktit ja yhteydet muihin mallia toteuttaviin kuntiin; vuosittaiset verkostotapaamiset
 • Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallissa asetetut edellytykset

Suomen Unicef edellyttää mallia toteuttavalta kunnalta:

 • Sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Tämä tarkoittaa kehittämistyötä, jossa lapset ja nuoret sekä relevantit kansalaisyhteiskunnan toimijat otetaan mukaan lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
 • Vastuun ottamista kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta. Kuntaan tulee nimetä koordinaatioryhmä, joka vastaa prosessin etenemisestä. Ryhmässä tulee olla kattava edustus kunnan eri toimialoilta.
 • Sitoutumista tiedottamaan prosessin tavoitteista ja tuloksista kuntalaisille.

Puumalan kunnan hakemista Lapsiystävällinen kunta -malliin on valmistellut nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä, Orvokki-ryhmä, jonka mielestä Puumalan kunnan tulee hakea malliin mukaan.

Perusteluina hakemukselle on, että Puumalan kuntastrategian painopisteinä ovat lapsiperheet ja hyvinvointi. Painopisteiden tavoitteina ovat mm.

 • Puumala on lapsiystävällinensujuvan arjen asuinpaikka
 • Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat aidosti palvelujen kehittämiseen
 • Toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan
 • Perusopetus on laadukasta ja yrittäjyyteen kannustavaa
 • Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
 • Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
 • Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli edesauttaa em. painopisteiden tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi malli antaa rakennuspalikoita, joiden avulla saadaan paremmin lapset ja nuoret huomioitua päätöksenteossa. Mallin avulla saadaan konkreettisesti selville mitkä asiat toimivat meillä Puumalassa ja mihin tulee vielä panostaa. Noiden avulla saadaan luotua suunnitelma, jota aletaan toteuttaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Jos Puumala valitaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin mukaan, se tulee teettämään työtä kaikilla hallinnon aloilla ja muilla yhteistyötahoilla. Työ ei kuitenkaan mene hukkaan: ”lapsiystävällinen on hyvin usein sama asia kuin kaikille ystävällinen”. Jo pääseminen malliin mukaan on iso saavutus ja luo myönteistä kuvaa kunnalle: täällä oikeasti panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja sitä kautta myös muiden kuntalaisten hyvinvointiin.

Orvokki-ryhmä esittää Unicefin ohjeiden mukaisesti koordinaatioryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:

 • palvelujohtaja (varhaiskasvatus)
 • peruskoulun rehtori (esi- ja perusopetus)
 • vapaa-aikasihteeri (nuoriso)
 • etsivä nuorisotyöntekijä (nuoriso)
 • tekninen johtaja (yhdyskuntasuunnittelu)
 • kunnanjohtaja (keskushallinto)

Lisäksi koordinaatioryhmässä tulee olla poliittisen päätöksenteon, terveyspalvelujen, lastensuojelun ja olennaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden edustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää hakea Puumalan kunnan mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, koska Puumalassa arvostetaan lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ja heihin halutaan panostaa sekä koska mallissa mukana olo luo myönteistä kuvaa kunnasta.

Kunnanhallitus päättää nimetä Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteyshenkilöksi vapaa-aikasihteerin ja koordinaatioryhmän jäseniksi palvelujohtajan, peruskoulun rehtorin, vapaa-aikasihteerin, etsivän nuorisotyöntekijän, teknisen johtajan ja kunnanjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä poliittisen päätöksenteon edustajat sekä pyytää ESSOTE:a nimeämään terveyspalvelujen ja lastensuojelun edustajat ja seurakuntaa, MLL:n Puumalan yhdistystä, Puumalan 4H ry:tä, Puumalan Viri ry:tä ja Puumalan Hiihtäjät ry:tä nimeämään edustajansa koordinaatioryhmään.

Koordinaatioryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhdyshenkilö toimii koordinaatioryhmän sihteerinä. Koordinaatioryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita mukaan kokouksiin. Koordinaatioryhmä ratkaisee, miten lapset ja nuoret osallistuvat ryhmän toimintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.