Hyvinvointilautakunta, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Aloite leikkipuistotoiminnan järjestämisestä kesäaikana

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kesällä 2017 järjestettiin kunnalle tulleella lahjoitusrahalla Norppapuistossa kolme kertaa lämpimän ruoan jakelu Norppapuistossa leikkiville lapsille MLL:n Puumalan yhdistys ry:n toimesta. Nyt on tullut kuntalaisaloite siitä, että kesällä 2018 Norppapuiston toimintaa laajennettaisiin. Aloitteen ehdotus on, että Norppapuistossa järjestettäisiin kesäisin, 4-5 viikon ajan ohjattua leikkitoimintaa esim. kolmena päivänä viikossa klo 10-14 ja tänä aikana toimintaan osallistuville lapsille tarjottaisiin ilmainen lämmin ruoka.

Mikäli tällaista toimintaa kunnan toimesta järjestetään, siihen tulee palkata koulutuksen omaava ohjaaja. Ohjaajan palkkauskustannukset esim. viiden viikon jaksolle (3 pv/vko, 4 t/pv,  toiminnan suunnitteluaika 3 t/vko) olisivat n. 1.200 €. Jos toiminta on sellaista, että huoltajat voivat jättää lapsensa ohjaajan valvontaan, Norppapuisto ei täytä turvallisuusvaatimuksia, koska puisto ei ole aidattu ja vieressä on syväväylä. Jos lapsia on paljon, ohjaajia tarvitaan enemmän ja näin ollen palkkauskulut nousevat.

Mikäli toiminnan aikana järjestetään lapsille keittoruokailu, keskuskeittiön henkilöresursseja pitää kasvattaa, koska keskuskeittiössä ei valmisteta keittoruokaa lounaaksi kolmena päivänä viikossa ja näin ollen ruoka pitää valmistaa erikseen toimintaan osallistuville. Tällaisen säännöllisen ruokailun järjestäminen edellyttää lisäksi terveystarkastajan luvan sekä omavalvontasuunnitelman ja vastuuhenkilön. Ruoan jakajalla tulee olla hygieniapassi ja ruoan jakamista varten katettu koju sekä käsienpesupiste.

Kokonaiskustannukset vaihtelevat osallistujamäärästä riippuen n. 3.000 - 7.000 €. Kunnan vuoden 2018 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa tällaiseen toimintaan.

Kun ajatellaan Puumalan kunnassa vakituisesti asuvia perheitä, jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus 20 tuntia/viikko laajuiseen ilmaiseen varhaiskasvatukseen päiväkodissa. Leikkipuistotoiminta olisi siis lähinnä ilmaista palvelua täällä lomaileville perheille.

Kunnassa on kesäaikana myös paljon erilaisia leirejä ja ohjattuja toimintoja: viikolla 24 Päiväleiri 1-6 –luokkalaisille, viikolla 25 yleisurheiluleiri yli 4-vuotiaille, viikolla 26 kuvisleiri yli 6-vuotiaille, viikolla 27 jalkapalloleiri yli 3-vuotiaille, viikoilla 30-31 uimakoulut yli 5-vuotiaille sekä useita ratsastusleirejä.

Yksi vaihtoehto leikkitoiminnan toteuttamiseksi voisi olla myös se, että huoltajalla on mahdollisuus mennä lapsensa kanssa päiväkodin pihalle päiväkodin lasten ulkoiluaikoina (n. klo 9.30-10.50 ja 15.00-17.00). Tällöin päiväkodin henkilökunta voisi tarvittaessa järjestää vapaan leikin lisäksi ohjattua toimintaa.

On myös mietittävä, onko kunnan järjestettävä tällaista toimintaa, koska kunnassa vakituisesti asuville perheille on toimintaa jo tarjolla päiväkodilla. Jos toimintaa halutaan järjestää kunnassa lomaileville perheille, voisivatko eri järjestöt ottaa vastuun vapaamuotoisen leikkitoiminnan järjestämisestä Norppapuistossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se järjestä erillistä ohjattua leikkipuistotoimintaa kesäaikana, koska puumalalaisten perheiden alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa päiväkodilla.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että mikä tahansa perhe, joilla on alle kouluikäisiä lapsia, voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla lasten ulkoiluaikoina klo 9.30 – 10.50 ja klo 15.00 – 17.00.
Mikäli leikkipuistossa halutaan järjestää ohjattua toimintaa, eri järjestöt voivat ottaa vastuun siitä ja hakea toiminnasta aiheutuviin kuluihin nuorisopalvelujen kohdeavustusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00