Hyvinvointilautakunta, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vammaispoliittinen ohjelma kuntayhtymä Essoten alueelle on laadittu yhteiskehittämisen menetelmin opinnäytetyönä. Ohjelmatyöhön lähdettiin Essoten alueen vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta ja vastuu- tai taustatahona on toiminut Essoten vammaispalvelut. Ensisijaisena tiedonkeruumenetelmänä toimivat työpajat sidosryhmille. Työpajoihin kutsuttavat tahot eli oleelliset sidosryhmät määriteltiin vammaisneuvoston ja vammaispalvelujen yhteyshenkilöiden kanssa yhdessä. Avoin sähköinen kommentointi ja kuuleminen luonnosvaiheessa sekä tiedon täydentäminen asiantuntijatiimin avulla kuuluivat prosessin eri vaiheisiin.

Monialaisen työpajatyöskentelyn kautta ohjelmaan on nostettu esiin paikallisia ja ajankohtaisia vammaisten ihmisten hyvään elämään ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia asioita. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2020-23 ja sen toivotaan toimivan ohjaavana asiakirjana kaikille sidosryhmille; palvelun tuottajille, työntekijöille, viranhaltijoille, päättäjille kuin vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Toimenpide-ehdotusten toteutumista seuraa jatkossa alueellinen vammaisneuvosto.

Vammaispolitiikkaa koordinoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö. Vammaispolitiikan periaatteina ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palvelu- ja tukitoimiin. Lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Maailmanlaajuisen YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista Suomi on allekirjoittanut vuonna 2016.

Vammaisten esteettömät ja hyvät palvelut Essoten alueella on tavoite, jota kohti vammaispoliittisella ohjelmalla tähdätään. Ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista.

Essoten vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 toimintalinjaukset ovat

 • Osallisuus ja yhdenvertaisuus: Asiakkaiden aito kuuleminen ja huomioon ottaminen.
 • Eläminen itsenäisesti: Mahdollisuus omannäköiseen yksilölliseen asumiseen ja itsenäiseen elämään.
 • Kulttuuri, virkistys ja vapaa-ajantoiminta: Huomioidaan ja toteutetaan kaikille sopivaa suunnittelua kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa.
 • Tietoisuuden lisääminen ja kansainvälinen yhteistyö: Osallisuuden mahdollistaminen vaihtoehtoisilla ja riittävillä kommunikaatiomenetelmillä.
 • Koulutus ja työllisyys: Yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet ja joustavuus työelämässä.
 • Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut: Esteettömyydessä huomioidaan rakennettu ympäristö, painettu materiaali ja digitaalinen ympäristö.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla saavutettavissa ja selkokielistä ohjausta sekä tietoa etuuksista tulee olla riittävästi.

 

Essoten vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 21.1.2020 § 3 päättänyt, että alueellinen vammaispoliittinen ohjelma viedään tiedoksi Essoten hallitukseen sekä kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin.

Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tiedoksi Puumalan kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo, että kunnan kaikki toimialat toimivat ohjelman toimintalinjauksien ja toimenpiteiden mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 • merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tietoonsa saatetuksi;
 • ottaa omassa päätöksenteossaan ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet huomioon;
 • toimittaa ohjelman alaisilleen vastuualueille ja velvoittaa ne ottamaan toiminnassaan huomioon ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kansalaisopisto, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00