Hyvinvointilautakunta, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Osallistuva budjetointi 2019

PuuDno-2018-134

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarviossa on hyvinvointilautakunnan vastuualueella 5.000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Tarkoituksena on, että ikäihmisten edustajat ja/tai toimijat yhdessä tekevät suunnitelman kustannusarvioineen tämän määrärahan käytöstä.

Suunnitelma menee vanhus- ja vammaisneuvoston kautta hyvinvointilautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta seuraavaa:

  • Eläkkeensaajat ry:n edustaja Pirkko Ihanamäki, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustaja Eeva-Liisa Luukkonen, vammaisten edustaja Sirkku Moisio, Puumalan Sotaveteraanit ry:n edustaja Helvi Valtonen, Puumalan seurakunnan edustaja Sonja Hämäläinen ja ESSOTEN vanhus- ja vammaispalvelujen edustaja Mari Granfelt muodostavat ydinryhmän, joka organisoi osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttösuunnitelman teon.
  • Vammaisten edustaja Sirkku Moisio on ryhmän koollekutsuja.
  • Esitys määrärahan käytöstä on oltava palvelujohtajalla viimeistään maanantaina 20.5.2019.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.5.2019 § 15 käsitellyt osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelmaa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto teki hyvinvointilautakunnalle seuraavan ehdotuksen osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelmaksi:

Käyttö Vastuuhenkilö

Retki Rantasalmelle Järvi-Sydämeen, johon sisältyy bussimatka ja lounas. Varaus kahdelle bussille, 100-120 henkilöä.  Retkelle voivat osallistua kaikki Puumalan eläkeläiset ja parempikuntoiset kehitysvammaiset. Omavastuu 15 €. Bussit 2x 500 € ja lounaista kompensoidaan 5 € x 120 henkilöä.

1.600             Eeva-Liisa Luukkonen ja Pirkko Ihanamäki

Peippolan asukkaiden virkistykseen

200  

Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka, mahdolliset kuljetuskustannukset ja tilavuokra)

700

Helvi Valtonen

Vammaisten virkistys- ja vertaistoimintaan (tilavuokra ja mahdollinen ohjaaja)

900 Sirkku Moisio

Omaishoitajien virkistykseen ja kuntosalikokeiluun: elokuva-/teatterilippu, oma kuntosalivuoro ja ohjaaja

640 Sirkku Moisio

Palvelutalojen asukkaiden virkistykseen
- musiikkituokio ja kahvit
- kuljetukset myös haja-asutusalueelta
- ajankohta vanhustenviikko?

960 Eeva-Liisa Luukkonen
Yhteensä 5.000    

Mikäli rahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa ennen joulua 2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelman vanhus- ja vammaisneuvoston esittämällä tavalla.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

Käyttö Vastuuhenkilö

Retki Rantasalmelle Järvi-Sydämeen, johon sisältyy bussimatka ja lounas. Varaus kahdelle bussille, 100-120 henkilöä.  Retkelle voivat osallistua kaikki itsenäisesti selviytyvät puumalalaiset eläkeläiset ja kehitysvammaiset. Omavastuu 15 €. Bussit 2x 500 € ja lounaista kompensoidaan 5 € x 120 henkilöä.

1.600             Eeva-Liisa Luukkonen ja Pirkko Ihanamäki

Peippolan asukkaiden virkistykseen

200  

Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka, mahdolliset kuljetuskustannukset ja tilavuokra)

700

Helvi Valtonen

Vammaisten virkistys- ja vertaistoimintaan (tilavuokra ja mahdollinen ohjaaja)

900 Sirkku Moisio

Omaishoitajien virkistykseen ja kuntosalikokeiluun: elokuva-/teatterilippu, oma kuntosalivuoro ja ohjaaja

640 Sirkku Moisio

Palvelutalojen asukkaiden virkistykseen
- musiikkituokio ja kahvit
- kuljetukset myös haja-asutusalueelta

960 Eeva-Liisa Luukkonen
Yhteensä 5.000    

Mikäli rahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa ennen joulua 2019. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00