Hyvinvointilautakunta, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lappeenrannan Tanssiopiston yhteistyösopimuksen purkaminen ja tanssin perusopetuksen hankkiminen Etelä-Savon Tanssiopistolta

PuuDno-2018-170

Valmistelija

  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on tarjottu tanssin perusopetusta yli 40 vuotta. Kunta on koko toiminnan ajan osallistunut oppilaiden lukukausimaksuihin sekä opettajan matkakustannuksiin ja näin tukenut ja kannustanut vahvasti lasten ja nuorten tavoitteellista ja laadukasta tanssiharrastusta.

Lappeenrannan Tanssiopisto on ilmoittanut, ettei pysty järjestämään tanssin perusopetusta Puumalassa lukuvuonna 2019-2020.

Peruskoulun rehtori on neuvotellut tanssin perusopetuksen järjestämisestä Etelä-Savon Tanssiopiston kanssa Puumalassa. Etelä-Savon Tanssiopisto on halukas järjestämään tanssiopetusta lukuvuonna 2019-2020 sekä jatkossa ja kehittämään tanssin harrastamista Puumalassa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää purkaa yhteistyösopimuksen tanssin perusopetuksen järjestämisestä Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa.

Hyvinvointilautakunta päättää hankkia tanssin perusopetuksen Etelä-Savon Tanssiopistolta lukuvuonna 2019-2020. Nykyistä tukikäytäntöä päivitetään siten, että kunta osallistuu oppilaiden lukukausimaksujen kustannuksiin 25,00 e/oppilas/lukukausi sekä opettajan matkakustannuksiin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lappeenrannan Tanssiopisto, Etelä-Savon Tanssiopisto, peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00