Hyvinvointilautakunta, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kulttuuripalvelujen kohdeavustus/Leo Montosen kuvallisen jäämistön taltiointi

PuuDno-2015-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Leo Montonen syntyi vuonna 1905 Puumalan saaristossa, jossa hän asui koko elämänsä ajan. Aluksi syntymäkodissaan Äyrätsalossa, 40-luvulla salmen toisella puolella Lintusalon Sääskessä. Hän kuvasi saaristolaisista muotokuvia, perhekuvia, ryhmäkuvia, kaverikuvia, luokkakuvia, hääkuvia ja hautajaiskuvia. Samalla hän kuvasi myös aikalaisiaan töidensä ääressä: miehiä metsätöissä, veistämässä egyptinparruja tai tekemässä uittonippuja, perheitä heinätöissä, lapsia leikkaamassa viljaa tai leikkimässä hiekkalaatikolla. Leo Montonen kuvasi myös taloja ja kartanoita, kyliä sekä vesimaisemia. Välillä kamera tallensi käkkärämännyn, pyyntilangan tai erikoisen juureksen tai myrskyn roiskeiden jäätämän kalliorannan.

Leo Montosen kuvallinen jäämistö sisältää noin tuhat valokuvaa, joista suurin osa on isokokoisia lasinegatiiveja.

Valokuvaaja ja taiteen maisteri Olli Jaatinen kokoaa Leo Montosen valokuvista näyttelyn Mikkelin valokuvakeskukselle 23.5.-17.8.2019. Tämän jälkeen näyttelyn on tarkoitus olla esillä Puumalassa, esim. kunnantalolla.

Jaatinen on yhdessä Puumalan kansalaisopiston kanssa järjestänyt kaksi kuvien tunnistustilaisuutta Puumalassa. Vielä tänä syksynä hän suorittaa kaksi haastattelumatkaa Puumalan saaristoon, joiden aikana hän tapaa Leo Montosen aikalaisia. Mikkelissä Jaatisen tietolähteenä toimii Hilpi Summanen, joka asui lapsuutensa ja nuoruutensa Leo Montosen naapurissa Sääskessä.

Jaatinen tekee näyttelyä varten valokuvien kehystyksen eli paspikset, pohjustuksen, puukehykset ja lasituksen itse.

Näyttelyn valmistuskustannukset ilman palkkauskuluja ovat noin 4 500 euroa.

Kuvien korkea laatu ja kiinnostavuus tulevat varmasti herättämään kansallista huomiota. Leo Montosen kuvia julkaistaan mm. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen tammikuun numerossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Olli Jaatiselle Leo Montosen valokuvanäyttelyn teosta aiheutuviin kustannuksiin kulttuuripalvelujen kohdeavustusta 2 000 euroa (1 000 euroa vuonna 2018 ja 1 000 euroa vuonna 2019).

Keskustelun kuluessa jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Olli Jaatiselle ei myönnetä kulttuuripalvelujen kohdeavustusta. Ehdotusta ei kannatettu.

Keskustelun kuluessa Pentti Lautala ehdotti, että Olli Jaatiselle myönnetään kulttuuripalvelujen kohdeavustus 2000 euroa kuitteja vastaan sillä ehdolla, että valokuvanäyttely toteutetaan Puumalassa. Avustus maksetaan näyttelyn toteuttamisen jälkeen. Näyttelyn järjestämisestä laaditaan sopimus. Jäsen Irja Piskonen kannatti Pentti Lautalan tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty palvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa palvelujohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Pentti Lautalan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä (Annukka Hämäläinen, Pentti Lautala, Elisa Lempiäinen, Laura Pitkonen ja Irja Piskonen). Asko Luukkonen äänesti tyhjää.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi Pentti Lautalan tekemän ehdotuksen.

Jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Valmistelija

  • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan päätös 19.11.2018 § 57 oli siltä osin virheellinen, että avustusta ei olisi pitänyt myöntää Olli Jaatiselle vaan Mikkelin valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskukselle, jolla on oikeudet Leo Montosen valokuviin.

Mikkelin valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskus käyttää avustuksen Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin -näyttelyn kuluihin. Näyttelyn vedostuspaperit ja vedostuskankaat ovat maksaneet 1 603,04 €, näyttelyn suunnittelu, kehystys ja ripustus 1 304,00 €. Lisäksi tulevat vielä Puumalan näyttelyn teosten kuljetus- sekä ripustus- ja purkamiskulut. Puumalan kunta saa myös lahjoituksena näyttelystä 3 kpl 50x70 cm kehystettyä teosta.

Valokuvanäyttely on Mikkelin valokuvakeskuksella 23.5.-17.8.2019. Puumalan kunnantalolla näyttely toteutetaan Mikkelin valokuvakeskuksen näyttelyn jälkeen ja se on avoinna 20.8.-27.9.2019 Puumalan kunnan virka-aikoina. Näyttelysopimus on liitteenä.

Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin -kirjan painatus joudutaan uusimaan, koska ensimmäinen kirjaerä oli kokonaisuudessaan väärin sidottu. Kirja menee uudelleen painettavaksi eikä vielä ole tietoa, milloin kirja julkaistaan. Puumalan kunta saa kirjan painoksesta 30 kpl ilmaiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää muuttaa 19.11.2018 § 57 tehtyä päätöstä niin, että Olli Jaatiselle myönnetty kulttuuripalvelujen kohdeavustus 2 000 € siirretään Mikkelin valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskukselle. Avustus maksetaan kuitteja vastaan päätöksen saatua lainvoiman.

Keskustelun kuluessa jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Mikkelin valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskukselle ei myönnetä kulttuuripalvelujen kohdeavustusta. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00