Hyvinvointilautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Urheiluhallin kiipeilyvuoron käyttömaksu

PuuDno-2015-295

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Mäkikokkila, paivi.makikokkila@puumala.fi

Kuvaus

Urheiluhallille valmistuu tammikuun 2018 aikana kiipeilyseinä. Kiipeilyvuorolle on määriteltävä käyttömaksu. Asian voi nähdä kahdella tavalla:

  1. halli laitetaan puoliksi, kun kiipeillään, eli muille jää puolikas halli tai yksi sulkapallokenttä
  2. halli on auki ja kaksi sulkapallokenttää on käytössä

Vaihtoehdossa a) hinnaksi tulisi puolikkaan salin hinta eli 12 €/tunti ja vaihtoehdossa b) sulkapallokentän hinta eli 8 €/tunti.

Vapaa-aikasihteerin näkemys on, että kiipeilyvuoro käsittäisi puoli hallia ja väliverho laskettaisiin kiipeilyvuoron ajaksi alas. Näin toisella puolella voi sitten harrastaa mitä tahansa. Tämä takaisi sekä kiipeilijöille että toisen puolen harrastajille rauhan. Väliverhon ollessa alhaalla mahdollisesti käytetty magnesium ei sitten leviä niin isolle alueelle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että kiipeilyvuoro käsittää puoli salia eli käyttömaksu on 12 €/tunti.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian päätettäväksi 26.2. pidettävään kokoukseen.

Valmistelija

  • Päivi Mäkikokkila, paivi.makikokkila@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Urheiluhallille valmistuu kiipeilyseinä ja vuorolle on päätettävä käyttömaksu. Käyttömaksun voi määrittää kahdella tavalla

  1. kiipeilyvuorolla halli laitetaan puoliksi, eli muille jää puolikas halli tai yksi sulkapallokenttä. Tällöin kiipeilyseinävuoron hinta olisi 12 € / tunti.
  2. halli on auki ja kaksi sulkapallokenttää on käytössä kiipeilyseinän lisäksi. Tällöin kiipeilyseinävuoron hinta olisi 8 € / tunti.

Hintaan sisältyvät kiipeilyvarusteet eli valjaat ja köydet. Avaimen patjojen vapauttamiseen ja kiipeilyvuoron voi varata vain henkilö, jolla on kansallinen varmistuskortti olemassa. Varaus tehdään Kahvila Kuittisessa. Varaaja sitoutuu noudattamaan kiipeilyseinän sääntöjä ja käyttöohjeita, jotka laaditaan ennen kiipeilyseinän käyttöönottoa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää kiipeilyseinävuoron hinnaksi 8 € / tunti. Hintaan sisältyy kiipeilyvarusteet eli valjaat ja köydet. Kiipeilyseinän varaus poistaa käytöstä yhden sulkapallokentän. Avaimen patjojen vapauttamiseen ja kiipeilyvuoron voi varata vain henkilö, jolla on kansallinen varmistuskortti olemassa. Varaus tehdään Kahvila Kuittisessa. Varaaja sitoutuu noudattamaan kiipeilyseinän sääntöjä ja käyttöohjeita, jotka laaditaan ennen kiipeilyseinän käyttöönottoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00