Hyvinvointilautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kouluterveyskysely 2017 Puumalan tulokset

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Perustulokset sisältävät noin 250 indikaattoria, jotka on jaoteltu seitsemään aihealueeseen. Osasta tuloksia on seurantatietoa vuodesta 2006 alkaen, jolloin voi tarkastella trendituloksia.

Tietoja on kerätty peruskoulun yläluokkalaisilta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Peruskoulun alaluokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat mukana vuodesta 2017 alkaen. Kysely on toteutettu pääsääntöisesti joka toinen vuosi.

Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla sähköisen tulospalvelun kautta. Tulospalvelun verkko-osoite on www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. THL:n Kouluterveyskysely järjestettiin 1.3. – 31.5.2017. Vastauksia saatiin yhteensä 240 085 oppilaalta ja opiskelijalta.   

Kouluterveyskysely on tehty Puumalassa keväällä 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2013 peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille.

Puumalassa kyselyyn vastaajia on ollut seuraavasti:
1998: 68
2000: 69
2002: 66
2004: 78
2006: 72
2008: 55
2010: 30
2013: 32
2017: 4.-5. luokat 31 (kattavuus 91 %), 8.-9. luokat 29 (kattavuus 94 %)

Tulosten hyödyntäminen Puumalassa:
Kunnissa tuloksia voidaan hyödyntää eri hallintokuntien hallinto- ja strategiatyössä sekä alueellisesti poikkihallinnollisissa työryhmissä. Oppilaitoksissa tuloksia tarkastellaan yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta ja peilataan niitä olemassa oleviin suunnitelmiin.

Koko kuntaa koskevan strategiatason lisäksi eri hallintokunnat voivat tarkastella tuloksia oman vastuualueensa näkökulmasta ja kohdentaa toimintaansa kyselyssä esiin tulleisiin tarpeisiin. Kouluterveyskyselyn tulosten avulla voidaan myös arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

                                          

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Kouluter­veys 2017 Puumalan tulokset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että koulujen kasvatus- ja opetustyössä sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen toiminnassa tulee ottaa huomioon kouluterveystutkimuksen tu­lokset ja omalta osaltaan toiminnallaan pyrkiä vähentämään tutkimuksessa esiin tul­leita huolenaiheita. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että Kouluterveys 2017 nousseet huolenaiheet tulee huomioida lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtenäiskoulu, vapaa-aikasihteeri, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.