Hyvinvointilautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta,​ mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 20.2.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa vapaa-aikasihteeri Päivi Mäkikokkila piti esittelyn nuoriso- ja liikuntapalveluista.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.