Hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2021 lukien

PuuDno-2021-44

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut on hyväksytty edellisen kerran 1.1.2015 lukien. Kunnanhallituksen 15.6.2020 antamassa talousarvion ja -suunnitelman laa­dintaohjeen mukaan taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa, mikä käy­tännössä tarkoittaa taksojen korottamista, joten vuoden 2021 alusta lukien on välttämätöntä tehdä käyttömaksuihin indeksikorotukset (3,55 %).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Puumalan yh­tenäiskoulun tilojen käyttömaksut 1.1.2021 lukien seuraavasti:

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

 

1. Luokkatilat:

 • kotitalousluokka 9,60 €/tunti
 • tietokoneluokka 9,60 €/tunti
 • muut luokat 5,80 €/tunti

 

2. Ruokasali:

 • 11,50 €/tunti
 • ½  päivää 26,50 €
 • koko päivä 52,90 €

 

Ruokasalin pöydät ja tuolit:

 • 1-5 pöytää 15,00 €
 • 6-10 pöytää 24,00 €
 • 11-15 pöytää 29,50 €
 • 16 - pöytää 43,00 €
 • 1-30 tuolia 15,00 €
 • 31-60 tuolia 24,00 €
 • 61-90 tuolia 29,15 €
 • 91 - tuolia 43,00 €

 

Vuokraaja huolehtii itse pöytien ja tuolien kuljettamisesta. Pöydät ja tuolit on palautettava ehjinä ja puhtaina. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneet kalusteet.

3. Keittiö:

 • 11,50 €/tunti
 • ½  päivää 26,50 €
 • koko päivä 52,90 €

 

4. Ruokasali ja keittiö:

 • 19,00 €/tunti
 • ½  päivää 42,40 €
 • koko päivä 84,70 €

 

5. Auditorio:

 • arki-ilta (ma - to) 65,80 €
 • perjantai-ilta 90,20 €
 • lauantai 90,20 €
 • sunnuntai 90,20 €

 

AV-laitteita käytettäessä maksaa tilan vuokraaja kunnalle vastuu­henkilön palk­kaamisesta aiheutuvat kustan­nukset.

Paikalliset kulttuurinharrastajat:

 • harjoituskäyttö 4,80 €/tunti
 • esitykset 38,60 €/ilta

 

6. Näyttelyt, leirit, myyjäiset ym. tilaisuudet, joissa tarvitaan useampia koulun ti­loja käyttöön poislukien audi­torio:

 • 105,80 €/vrk

 

Kaikilla tilojen vuokraajilla on siivousvelvoite (lattiat, tasot, astiat, kotitalousluo­kan, keittiön ja ruokasalin ros­ka-astioiden tyhjennys, käytetyt pöytäliinat) tilojen käytön jälkeen.

Vuokraa ei peritä sellaisilta kerhotoiminnoilta, joissa yli puolet osallistujista on esi- ja/tai perusopetuksen oppilaita.

Mikäli tiloja käytettäessä ja/tai kalusteita vuokrattaessa tarvitaan laitosmiehen palveluita heidän työaikansa ul­kopuolella, maksaa vuokraaja kunnalle näistä palveluista aiheutuneet kustannuk­set.

Kansalaisopistolta peritään koulujen luokkatilojen käytöstä 3,80 €/tunti (alv 0 %) si­säi­se­nä vuokrana.

Muilta osin peruskoulun rehtori päättää käyttömaksuista.

Laskutuksesta vastaa peruskoulun rehtori.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori, koulun toimistosihteeri, kansalaisopisto, tekninen toimiala, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00