Hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustolle

PuuDno-2021-24

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Raahen kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 tehdyllä päätöksellä haastanut kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi.

Haaste on kokonaisuudessaan seuraava:

"Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnian loukkauksen, laittoman uhkauksen tai lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta toiminnasta. Usein koulukiusaamisen sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan yhtä julmaa fyysisen väkivallan kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää vapaa-aikana. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15 % lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden taakse kätkeytyy paljon yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja kärsimystä ja sillä voi olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei selviä koskaan enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa. Puhutaan siis hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Asian vakavuudesta ja yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen vastaista tehtävää ei saa jättää yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen ehkäisy ja pois kitkeminen sekä jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa hyvä olla. Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta kasvualustaa, on parasta koulukiusaamisen ehkäisyä. Kantamalla vastuun yhdessä voimme punoa läpi Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota entistä mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.

Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo vuosia panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluissamme työskentelee aikuisia, joiden tehtävä on tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja vapaa-aikana. Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös virtuaalisesti. Raahen kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin verkosto tukevat myös vanhempien kasvatustyötä.

Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset, oman turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen kasvuympäristö, vanhempien työ ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden asioiden edistämisellä raahelaisten lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona on suuri merkitys.

Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.

Raahen kaupunginvaltuusto

  • päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan kaikki raahelaiset
  • haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan
  • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa."

 

Puumalan Orvokki-ryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että Puumalan osalta haasteeseen vastaa nollatoleranssi kaikessa (kaikenikäisten) kiusaamisessa, ei vain koulukiusaamisessa. Yhtenäiskoululla ja varhaiskasvatuksessa on omat toimintamallinsa kiusaamisen osalta. Myös kaikessa muussa lasten ja nuorten toiminnassa puututaan kiusaamiseen välittömästi. Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassa on myös toimenpiteitä kiusaamisen osalta, mm. koulutusta ohjaajaille ja muille lasten kanssa työskenteleville. Myös kuntastrategian hyvinvoinnin painopisteen yhtenä toimenpiteenä on kiusaamiseen puuttuminen välittömästi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä Raahen kaupunginvaltuuston haasteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että Puumalan kunnassa tehdään aktiivisesti työtä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kiusaamisen poistamiseksi.

Lisäksi valtuusto päättää, että kaikki valtuutetut päättäjinä ja aikuisina kantavat omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta, kysyvät, puuttuvat, antavat luvan puhua ja kuuntelevat. Valtuusto toimii esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka valtuutetut olisivatkin asioista eri mieltä.

Valtuusto päättää myös haastaa kaikki kuntalaiset mukaan ehkäisemään kiusaamista ja kitkemään sen pois.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.