Hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Itä-Suomen aluehallintoviraston johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset aluehallintovirastojen valtakunnallisen peruspalvelujen tilan arviointiraportin johdosta

PuuDno-2021-27

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt johtopäätöksiä ja antanut toimenpide-ehdotuksia kesällä julkaistun aluehallintovirastojen valtakunnallisen peruspalvelujen tilan arviointiraportin johdosta.

1. Kulttuuripalvelut Itä-Suomessa:

 • Eri väestöryhmien osallisuutta vahvistetaan kunnissa.
 • Henkilöstöresursseja lisätään etenkin muissa kuin kaupunkimaisissa kunnissa.
 • Kulttuuritoiminnan järjestämiseen varataan kunnissa riittävä työaika myös silloin, kun käytössä on yhdistelmävirka tai -toimi.
 • Osaamista kehitetään etenkin digitaalisuuden hyödyntämisessä palvelujen järjestämisessä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus tuottavat kunnille osaamisen tukea. Ja kunnat vastaavasti hyödyntävät valtakunnallisia ja alueellisia kehittämishankkeita.

 

2. Kirjastotilat Itä-Suomessa

 • Kunnat jatkavat yhteisten tilojen käyttöönottoa ja toimialat ylittävää yhteistyötä. Kirjastot ovat alusta lähtien suunnittelemassa sekä yhteisiä tiloja että toimintaa.
 • Kirjastot suunnittelevat ja aikatauluttavat kirjastojen toimintaa siten, että jokainen asiakas pystyy käyttämään kirjastoa oman kykynsä ja tarpeensa mukaan myös pienissä kirjastotiloissa ja omatoimiaukiolon aikana. Tämä edellyttää, että kirjastotiloja on mahdollisuus muunnella tilanteen ja tilaisuuden mukaan.
 • Kirjastojen johtajat ja kuntapäättäjät parantavat keskinäistä yhteydenpitoaan. Kirjastojen johtajat tiedottavat päättäjille oman kirjaston asioista, kutsuvat päättäjiä kirjastoon vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.
 • Kirjastot kehittävät entistä tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa myös omatoimiaukiolon palveluja ja toimintaa normaalien palvelujen rinnalla. Kunnat huolehtivat siitä, että kirjastossa on henkilöstöä riittävästi asiakkaita ja kehitystyötä varten.
 • Kirjastot kertovat asiakkailleen ja päättäjille uusien palvelujen lisäksi myös vakiintuneista palveluistaan. Viestintätapa vaihtelee kohderyhmien mukaan.
 • Kunnat ottavat huomioon, että aineistoja ja palveluja on sekä sähköisessä että fyysisessä muodossa. Kirjaston henkilöstön on pystyttävä opastamaan asiakkaitaan kaikissa palveluissa.

 

3. Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus Itä-Suomessa

 • Liikuntapaikkasuunnittelua tehdään kunnissa jatkuvana prosessina osana kunnan strategista kehittämistä ja maankäytön suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon väestörakenne, kuntatalous, olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen arviointi ja kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta.
 • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen rakentamishankkeissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus.
 • Kunnissa kehitetään osallisuusprosesseja ja osallisuusosaamista laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen käytön tehostamiseksi ja arkiliikunnan edellytysten parantamiseksi,

 

4. Nuorille suunnatut palvelut Itä-Suomen kunnissa

 • Aktiivisten verkkonuorisotyön työkalujen käyttöön ottamisella ja niihin kouluttautumisella lisätään alueellista yhdenvertaisuutta, erityisesti maaseutumaisilla alueilla.
 • Digitaalisen nuorisotyön kehittämisellä mahdollistetaan yhteistyöpintojen luomista eri toimijoiden välillä. Verkossa asiakkaat eivät välttämättä ole ainoastaan oman kunnan nuoria, joten yhteistyötä pitää tehdä entistä enemmän ja laajemmin.
 • Nuoret aikuiset otetaan huomioon enemmän nuoriso- ja vapaa-aikapalveluissa.
 • Tarpeiden mukaan osoitetaan lisäresursseja ilta- ja viikonloppuaikaan tapahtuvaan nuorisotyöhön, erityisesti talotoimintaan, jonka rajallinen tarjonta on arvioinnissa nähty laskevan palvelujen riittävyyttä.
 • Erilaisia alueellisia ratkaisuja kehitetään pitkistä välimatkoista sekä taloudellisesta eriarvoisuudesta johtuviin harrastamisen haasteisiin, kuten kuntien harrastuskyydit ja erilaiset harrastuskokeilut kaikille.
 • Palveluista tiedottamista parannetaan, jotta nuoret tuntevat saatavilla olevat palvelut ja osaavat niitä tarvittaessa käyttää. Nuorten osallistamista ja palautejärjestelmää käytetään systemaattisesti eri palvelujen arviointiin.
 • Monialaista verkostotyötä tehdään säännöllisesti, työlle osoitetaan resursseja ja verkostojen toimintaa yhä edelleen vahvistetaan ja kehitetään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 • merkitä Itä-Suomen aluehallintoviraston johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset tietoonsa saatetuksi,
 • lähettää ne vastuualueiden vastuuhenkilöille ja pyytää heitä antamaan selvityksen kesäkuun loppuun mennessä, kuinka Puumalassa näihin voidaan vastata.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.