Hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2021

PuuDno-2020-128

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2020 § 54 vuoden 2021 talousarvion. Hyvinvointipalvelujen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) ovat vastuualueittain seuraavat:

Hyvinvointilautakunta toimintatulot                0
  toimintamenot    -113 598
  toimintakate    -113 598
     
Opetuspalvelut toimintatulot       35 080
  toimintamenot -2 200 657
  toimintakate -2 165 577
     
Varhaiskasvatus toimintatulot       14 000
  toimintamenot    -623 097
  toimintakate    -609 097
     
Nuoriso- ja liikuntapalvelut toimintatulot       81 135
  toimintamenot    -465 581
  toimintakate    -384 446
     
Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot       39 560
  toimintamenot    -317 807
  toimintakate    -278 247
     
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimintatulot       13 230
  toimintamenot    -244 490
  toimintakate    -231 260
     
Hyvinvointipalvelut yhteensä toimintatulot     183 005
  toimintamenot -3 965 230
  toimintakate -3 782 225

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö, talouspalvelut.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00