Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.6.2020 lukien

PuuDno-2019-32

Valmistelija

  • Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, virpi.tuovinen@puumala.fi

Kuvaus

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut on edellisen kerran vahvistettu 1.1.2019 lukien. Urheiluhallin sähköiseen ajanvaraukseen siirryttäessä on noussut esille tarve yhdenmukaistaa urheiluhallin käyttäjämaksuja ½ liikuntasalin, sulkapallokentän ja kiipeilyseinän osalta.

Urheiluhallin sähköinen ajanvaraus jakaa tilojen käyttövaraukset asiakasmaksujen mukaan, jolloin tilaa varaavalle taholle syntyy helposti vääränlainen käsitys vapaana olevista urheiluhallin liikuntasalin alueista. Käytännössä ½ liikuntasalin käyttäminen tarkoittaa liikuntasalin A-puolen osalta samaa kuin sulkapallokenttä tai kiipeilyseinä. Yhdenmukaistamalla maksut, liikuntasalin puolikas, sulkapallokentät ja kiipeilyseinä on käyttäjille helpompi varata ja liikuntasali tehokkaammin käytössä.

Nykyiset tuntimaksut ovat

  • ½ liikuntasali 12 €
  • sulkapallokenttä 8 €
  • kiipeilyseinä 8 €

 

1.6.2020 lukien maksut näistä tiloista (½ liikuntasali, sulkapallokenttä ja kiipeilyseinä) olisivat kaikki 10 €/tunti. Kuitenkin kaupallisten toimijoiden, juhlien, kokousten ja kunnan ulkopuolisten toiminnan/tapahtuman järjestäjien hinnat säilyvät edellisen päätöksen mukaisina.

Liitteeseen on koottu kaikki nuoriso- ja liikuntapalvelujen maksut, joista muut maksut ovat ennallaan samoin tilavuokrista vapautetut ryhmät.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.6.2020 lukien.

Muutettu ehdotus:

1.6.2020 lukien maksut näistä tiloista (½ liikuntasali, sulkapallokenttä ja kiipeilyseinä) olisivat kaikki 8 €/tunti.

Kuitenkin kaupallisten toimijoiden, juhlien, kokousten ja kunnan ulkopuolisten toiminnan/tapahtuman järjestäjien hinnat säilyvät edellisen päätöksen mukaisina.

Liitteeseen on koottu kaikki nuoriso- ja liikuntapalvelujen maksut, joista muut maksut ovat ennallaan samoin tilavuokrista vapautetut ryhmät.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri, asiointipiste

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00