Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Leikkipuistotoiminnan järjestäminen

PuuDno-2016-61

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kesällä 2017 järjestettiin kunnalle tulleella lahjoitusrahalla Norppapuistossa kolme kertaa lämpimän ruoan jakelu Norppapuistossa leikkiville lapsille MLL:n Puumalan yhdistys ry:n toimesta.

Hyvinvointilautakunnalle tuli kevättalvella 2018 aloite siitä, että kesällä 2018 Norppapuiston toimintaa laajennettaisiin. Aloitteen ehdotus oli, että Norppapuistossa järjestettäisiin kesäisin, 4-5 viikon ajan ohjattua leikkitoimintaa esim. kolmena päivänä viikossa klo 10-14 ja tänä aikana toimintaan osallistuville lapsille tarjottaisiin ilmainen lämmin ruoka.

Hyvinvointilautakunta käsitteli leikkipuistotoimintaa kokouksessaan 9.4.2018 § 30 ja päätti, ettei se järjestä erillistä ohjattua leikkipuistotoimintaa kesäaikana, koska puumalalaisten perheiden alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa päiväkodilla. Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti, että mikä tahansa perhe, joilla on alle kouluikäisiä lapsia, voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla lasten ulkoiluaikoina klo 9.30 – 10.50 ja klo 15.00 – 17.00. Mikäli leikkipuistossa halutaan järjestää ohjattua toimintaa, eri järjestöt voivat ottaa vastuun siitä ja hakea toiminnasta aiheutuviin kuluihin nuorisopalvelujen kohdeavustusta.

Mikäli leikkipuistotoimintaa järjestetään kunnan toimesta, siihen tulee palkata koulutuksen omaava ohjaaja. Ohjaajan palkkauskustannukset esim. viiden viikon jaksolle (3 pv/vko, 4 t/pv, toiminnan suunnitteluaika 3 t/vko) olisivat n. 1.200 €. Jos toiminta on sellaista, että huoltajat voivat jättää lapsensa ohjaajan valvontaan, Norppapuisto ei täytä turvallisuusvaatimuksia, koska puisto ei ole aidattu ja vieressä on syväväylä. Jos lapsia on paljon, ohjaajia tarvitaan enemmän ja näin ollen palkkauskulut nousevat.

Mikäli leikkipuistotoiminnan aikana järjestetään lapsille keittoruokailu, keskuskeittiön henkilöresursseja pitää kasvattaa, koska keskuskeittiössä ei valmisteta keittoruokaa lounaaksi kolmena päivänä viikossa ja näin ollen ruoka pitää valmistaa erikseen toimintaan osallistuville. Tällaisen säännöllisen ruokailun järjestäminen edellyttää lisäksi terveystarkastajan luvan sekä omavalvontasuunnitelman ja vastuuhenkilön. Ruoan jakajalla tulee olla hygieniapassi ja ruoan jakamista varten katettu koju sekä käsienpesupiste.

Leikkipuistotoiminnan kokonaiskustannukset vaihtelevat osallistujamäärästä riippuen n. 3.000 - 7.000 €.

Yksi vaihtoehto leikkitoiminnan toteuttamiseksi voisi olla myös se, että huoltajalla on mahdollisuus mennä lapsensa kanssa päiväkodin pihalle päiväkodin lasten ulkoiluaikoina (n. klo 9.30-11.00 ja 15.00-17.00). Tällöin
päiväkodin henkilökunta voisi tarvittaessa järjestää vapaan leikin lisäksi ohjattua toimintaa. Ruokailun järjestäminen tässä yhteydessä vaatii selvittelyä ja järjestelyjä.

Kartoittaa pitää myös se vaihtoehto, voisiko joku järjestö ottaa vastuun vapaamuotoisen leikkitoiminnan  ja ruokailun järjestämisestä.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa kesäisin leikkipuistoissaan maksuttoman lämpimän lounaan kaikille alle 16-vuotiaille joka arkipäivä. Maksuttomaan ruokailuun ei tarvitse ilmoittautua, mutta mukaan tarvitset omat aterimet ja ruoka-astian. Ruokalistat rakennetaan kuumakuljetuksiin ja puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista ja pataruoista. Helsingin maksuttomalla leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet ja se on ainutlaatuinen julkinen palvelu koko maailman ja Suomenkin mittakaavassa. Julkinen ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942 keskellä sotaa, kun elintarvikepula piinasi suurta osaa helsinkiläisistä. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Tänä päivänä palvelu vastaa ravitsemukselliseen ja sosiaaliseen tarpeeseen sekä helpottaa perheiden arkea.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää suhtautua kesäajan leikkipuistotoiminnan järjestämiseen myönteisesti ja valtuuttaa palvelujohtajan, päiväkodin johtajan ja vapaa-aikasihteerin valmistelemaan asiaa niin, että kesästä 2020 lähtien kunnassa järjestetään leikkipuistotoimintaa ruokailuineen noin viiden viikon ajan noin kolmena päivänä viikossa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtaja, päiväkodin johtaja ja vapaa-aikasihteeri ovat suunnitelleet ao. toimintaa ja todenneet seuraava toiminnan järjestämisestä:

 • Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tällaiseen toimintaan.
 • Norppapuisto ei tule kyseeseen toiminnan järjestämiseksi, koska se ei täytä turvallisuusvaatimuksia, siellä ole ruokahuollon järjestämiseen tarvittavia tiloja eikä siellä ole tarjota huonon sään satuessa toimintaan sisätilaa.
 • Urheiluhallin viereisessä leikkipuistossa voisi toimintaa järjestää, mutta ruokailun järjestäminen erittäin kuumassa kahviossa on ongelma.
 • Ei ole ekologista, jos ruokaa varataan 20 lapselle ja heitä tuleekin paikan päälle vain 5. Ruokahävikki on todella suuri.
 • Leikkipuistotoiminta olisi tarkoitettu 1. - 3. luokan oppilaille, koska varhaiskasvatus on subjektiivinen oikeus alle kouluikäisille ja huoltajat voivat hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodille.

 

Kaikki nämä ongelmat ratkaistaisi sillä, että toimintaa järjestetään yhteistyössä päiväkodin kanssa. Toiminta järjestettäisiin koulun pihalla ja apip-toiminnan tilat olisivat tarvittaessa käytössä. Pääsääntöisesti koulunkäynninohjaajat voisivat ohjata tätä toimintaa. Jos lapsia ei ole paikalla, he voivat työskennellä päiväkodin puolella. Toimintaan osallistuvien lasten ruokailu tapahtuisi päiväkodilla, jolloin ruokaa ei tarvitse varata erikseen eikä kuljettaa moneen paikkaan.

Toimintaa olisi järkevää tarjota ajalla 6. - 31.7.2020 (vkot 28-31), koska kuvisleiri on ajalla 22.-26.6. ja jalkapalloleiri 29.6.-3.7. Toimintaa olisi näiden neljän viikon aikana tiistaista torstaihin klo 10-13.

13 toimintaan osallistuvan lapsen osalta kustannukset ovat neljän viikon ajalta noin 2 000 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää järjestää 1. - 3. luokan oppilaille ns. leikkipuistotoimintaa seuraavin periaattein:

 • Toiminta järjestetään päiväkotirakennuksen pihalla/tarvittaessa päiväkotirakennuksen apip-toiminnan tiloissa ajalla 6. - 31.7.2020 (vkot 28-31) tiistaista torstaihin klo 10-13.
 • Toiminnan aikana lapsille tarjotaan lounas päiväkodin tiloissa klo 11-11.30.
 • Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa päiväkodin kasvatushenkilöstö.
 • Toimintaan tulee ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä, jotta ruokatilaukset saadaan ilmoitettua keskuskeittiölle eikä ruokahävikkiä tule.
 • Toiminnan vastuuhenkilönä on päiväkodin johtaja.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodin johtaja, peruskoulun rehtori, vapaa-aikasihteeri, palvelujohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00