Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kouluterveyskyselyn 2019 Puumalan tulokset

PuuDno-2020-11

Valmistelija

  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Oppilaitokset, kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää tietoa palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2019 kyselyssä painottuivat kysymykset lasten ja nuorten häirinnän ja väkivallan kokemuksista. Tietoa saadaan myös ulkomaalaistaustaisten, toimintarajoitteisten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa. Oppilaat vastaavat kyselyyn sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kysely on vapaaehtoinen sekä nimetön. Siihen osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat sekä heidän vanhempansa, perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat.

Yhteenveto kouluterveyskyselyn tuloksista on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä kouluterveyskyselyn 2019 Puumalan tulokset tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien tulee toiminnassan ottaa huomioon kyselyn tulokset ja omalta osaltaan toiminnallaan vähentää tutkimuksessa esiin tulleita huolenaiheita ja murheita.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, vapaa-aikasihteeri, etsivä nuorisotyöntekijä, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00