Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kansalaisopiston lasten ryhmien minimiopiskelijamäärä

PuuDno-2017-128

Valmistelija

  • Leena Viisanen, opiston rehtori, leena.viisanen@puumala.fi

Kuvaus

Kansalaisopisto esittää, että opiston tuottamien lasten kurssien osallistujien minimimäärä lasketaan neljään opiskelijaan.

Perusteluina esitykselle kansalaisopisto esittää seuraavaa:

  • Puumalan kunnan lasten lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt ja tämä näkyy selkeästi tarjottavien kurssien opiskelijamäärissä. Kursseille on vielä saatu 5 opiskelijaa, mutta jos lapsia on yhtään poissa, niin kurssit ovat helposti lakkautusuhan alla. Kunnan on kuitenkin huomioitava myös vähenevä lapsimäärä ja heille tarjottava opiskelu- ja harrastusmahdollisuus.
  • Puumalan kuntastrategiassa yhtenä painopisteenä on lapsiperheet. Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa on lapsiperheet huomioitu jokaisella vastuualueella. Vaikka lasten määrä on kunnassa vähentynyt, on tärkeää, että heille tarjotaan opetusta.

 

Mikäli hyvinvointilautakunta päättää minimimäärän laskemisesta neljään opiskelijaan, kansalaisopisto toivoo päätöksen alkava heti keväällä 2020. Kansalaisopistolla on tänä keväänä kaksi lasten kurssia, joita päätös voisi koskea heti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että kansalaisopiston lasten kurssien osallistujien minimimäärä on tästä päivästä lukien neljä opiskelijaa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00