Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-9

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2019 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2019 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 33,4 %:lla (61 706,15 €:lla). Toimintamenot alittivat talouasrvion 2,6 %:lla (100 542,99 €:lla). Toimintakate alitti talousarvion 4,5 %:lla (162 249,14 €:lla).

Toimintatuloja kertyi arviota enemmän lähinnä Kunnon Puumalan -hankkeen jatkorahoituksesta ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituksesta.

Toimintamenoja alensivat ennakoitus pienemmät opetuspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöstökulut, koulukuljetuskulut, opetuspalvelujen sisäiset tilavuokrat ja kerhotoiminnan kulut sekä aikuiskoulutuksen matka-, koulutus- ja vuokrakulut.

Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvoi 6,9 % (225 474,86 €).

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00