Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma

PuuDno-2020-11

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suomen UNICEF valitsi Puumalan kunnan Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi 31.8.2019. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
 • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
 • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta:

 1. Syrjimättömyys
 2. Lapsen edun ensisijainen harkinta
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen

 

Kunta on nimennyt Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmän, johon kuuluu kunnan, Essote:n, seurakunnan, eri järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustajat, yhteensä 18 edustajaa. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii MLL:n edustaja Pentti Lautala ja sihteerinä palvelujohtaja Anne Julin, joka on myös nimetty yhdyshenkilöksi UNICEF:iin päin.

UNICEF järjesti Puumalan koordinaatioryhmälle alkukoulutuksen 21.3.2019, jonka jälkeen koordinaatioryhmä arvioi alkukartoituksessa kymmenen rakennuspalikan toteutumista Puumalassa.

Koordinaatioryhmän tekemä alkukartoituksen tulokset:

Rakennuspalikka 1: Lapsen oikeudet tunnetaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemiseen lapsille, nuorille, lasten huoltajille, kuntalaisille, päättäjille, työntekijöille, järjestöille.

Rakennuspalikka 2: Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Rakennuspalikka 3: Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikessa toiminnassa lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa ja heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti. Lisäksi Puumalassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedotus hoidetaan ymmärrettävällä tavalla ja että toimintatavat ovat lapsille ja nuorille sopivia.

Rakennuspalikka 4: Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että julkisten tilojen suunnittelussa ja kehittämisessä lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa,heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti,julkisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei mennä aikuisten käytännöllisyys ja puhtaanapito edellä, julkisia tiloja ei suunnitella ja rakenneta liian valmiiksi.

Rakennuspalikka 5: Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että virkamiesten ja luottamushenkilöiden/lasten ja nuorten vuorovaikutus on jatkuvaa, lapsia ja nuoria rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksensä ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun.

Rakennuspalikka 6: Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsia ja nuoria osallistetaan aktiivisemmin, tukimuodoista tiedotetaan aktiivisemmin ja kerätään tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä koskien heidän vapaa-ajan viettoaan ja virkistäytymistä.

Rakennuspalikka 7: Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia. Puumalassa on selvitettävä lapsilta ja nuorilta, onko heillä ystäviä ja turvallisia aikuisia.

Rakennuspalikka 8: Lapsia ja lapsuutta arvostetaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsen ja lapsuuden itseisarvo näkyy toimintojen ja palvelujen suunnittelussa ja budjetoinnissa sekä siihen, että he kokevat olevansa arvokkaita.

Rakennuspalikka 9: Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä -politiikkaa, kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön.

Rakennuspalikka 10: Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lasten ja nuorten kokemustietoa kerätään nykyistä enemmän ja kaikkea kerättyä tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Koordinaatioryhmä päätti vuoden 2019 lopulla lapsilta ja nuorilta kysyttävistä rakennuspalkioiden asioista. Kaikkiaan kysyttäviä asioita oli 20. Kyselyt toteutettiin päiväkodin 5-vuotiaille, 2., 5. ja 8. luokkien oppilaille sekä 15-18-vuotiaille tammi-helmikuun aikana. Koordinaatioryhmä kokoontui 18.2.2020. Se kävi läpi lapsilta ja nuorilta saadut vastaukset.

Alkukartoituksen sekä lapsilta ja nuorilta saatujen vastausten pohjalta koordinaatioryhmä asetetti tavoitteet lapsiystävällisyyden edistämiseksi.

Tavoitteet ovat:

 1. Lapsen oikeudet tunnetaan koko kunnassa
 2. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja he osallistuvat suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 3. Jokaisella lapsella ja nuorella on ystäviä ja turvallisia aikuisia
 4. Lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisia eikä ketään syrjitä
 5. Lapset ja nuoret kokevat olevansa arvokkaita
 6. Lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön

 

Koordinaatioryhmä työsti tämän jälkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman, joka on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, valtuusto, kunnan eri toimialat, nuorisovaltuusto, seurakunta, Puumalan 4H-yhdistys ry, MLL Puumalan yhdistys, Puumalan Viri, Puumalan Hiihtäjät, Essote

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.